Допуснати/недопуснати кандидати

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите обявени по проект „Подкрепа за всички деца”,Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01,процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”,Оперативна програма „Развитие на

СПИСЪК за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността ''Социален работник” във връзка с изпълнението на проект „Център за интегрирани услуги, Димитровград”, Договор BG05M9OP001-2.002-0115-C001, процедура за безвъзмездна финансова помо