Домашен социален патронаж

Управител:

адрес: Димитровград
ул. “Владимир Поптомов”№ 2
тел. 0391/68 300, 0391/ 33 101
е-mail: [email protected]

 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Капацитетът е 265 /двеста шестдесет и пет/ места.
Освен общинския център се обслужват и следните села: Добрич, Горски извор, Ябълково, Крум, Каснаково, Черногорово, Крепост и Воден.
Домашeн социален патронаж се помещава в сградата на бивша детска градина. Кухнята е на приземния етаж, а канцеларията се помещава на втория етаж на сградата.
Офисът на управителя и социалните работници се намира на адрес: ул. "Владимир Поптомов" 2, ет.2.
                 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Лица над 60 /шестдесет/ годишна възраст
 • Лица с увреждания, с определена над 71% намалена трудоспособност
 • Деца с увреждания

                  
СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
Основната цел на Домашен социален патронаж е общественият ангажимент към самотните възрастни хора,хората с увреждания и тежко болните и  подпомагането им в естествена  семейна среда.

Основни дейности:

 • Приготвяне и доставяне на храна по домовете.
 • Помощ в поддържане на личната хигиена и поддържане хигиената в жилищните помещения на обслужваните.   
 • Съдействия и снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване
 • Битови услуги                                                                                                        
 • Консултация с личен лекар  и  съдействие  за изготвяне на необходимите   документи  за явяване на ТЕЛК
 • Оформяне и подаване на документи за получаване на целеви социални помощи.
 • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ

 • Заявление – декларация, по настоящ адрес до кмета относно семейно, имотно и здравословно състояние
 • Документ за самоличност /за справка/
 • Медицинска характеристика от личен лекар за общо здравословно и психическо състояние и че не е в контакт със заразно болни
 • Копие от актуално решение на ТЕЛК /ако притежава такова/
 • Копие от книжка удостоверяваща, че ползвателя е ветеран от войните /ако притежава такава/
 • 1 бр. снимка

 

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА:

Лицата ползващи услугите на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 60% от  месечните му доходи. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода.
Децата – инвалиди  до 16 годишна възраст не заплащат такса, ако не ползват същата услуга от друго социално заведение в рамките на общината.   
Ветераните от войните заплащат 30% от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка на основание чл.4, т.6 от Закона за ветераните от войните. 
Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи.
Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата разликата е за сметка на бюджета на Общината.

 

Заявление-декларация /образец/

Файлове: