ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Изображение 30055

Адрес: гр. Димитровград, ул.“Захари Зограф“ №35

Директор: Сибина Пачова

Телефон: 0391/6 13 30

Имейл: [email protected]

Описание на услугата:

Дневен център за пълнолетни лица е разкрит 2009г. ДЦПЛУ е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване през деня, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, организация на свободното време, личните контакти, изграждане на социални умения. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Социални услуги, които предоставя по чл.15 от ЗСУ:

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания предоставя социална услуга Дневна грижа по чл.15, т.7 от Закона за социалните услуги.

До приемането на Националната карта на социалните услуги в ДЦПЛУ се прилагат стандартите за качество за следните социални услуги /съгласно Параграф1, ал.5 на Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за качеството на социалните услуги/:

  1. Дневна грижа;
  2. Информиране и консултиране;
  3. Застъпничество и посредничество;
  4. Терапия и рехабилитация;
  5. Обучение за придобиване на умения;
  6. Подкрепа за придобиване на трудови умения.

 

Целева група на услугата: Пълнолетни лица с трайни увреждания /интелектуални или физически/, удостоверени с актуално ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

Процедура за кандидатстване, насочване, прием/настаняване на потребителите в услугата:

Ползването на услугата се извършва след насочване от Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Димитровград. Насочването се удостоверява с изготвена предварителна оценка на потребностите от социални услуги по чл.73 ал.3 от ЗСУ. Лицето желаещо да ползва услугите на социалната услуга представя изготвената предварителна оценка в указаните срокове на ръководителя на ДЦПЛУ.

Доставчикът на социалната услуга организира изготвянето на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на лицето.

Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се изготвят в срок до 20 дни от заявяване на желанието на лицето да ползва услугата.

ИОП и ИПП се изготвят от мултидисциплинарен екип от служители, определени от ръководителя на социалната услуга и с участието на лицето.

След изготвяне на индивидуалната оценка и плана, лицето и/или негов законен представител и доставчикът на услугата сключват в писмена форма договор за ползване на социални услуги.