ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Директор: Сабина Пачова
адрес: Димитровград
ул.”Захари Зограф”№35                            
тел.: 0391/61 330 
e-mail: [email protected]   


КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА                             

Капацитетът на дневен център за възрастни с увреждания е 34 места. Дневният център е разположен на втори етаж от сградата на Комплекс за социални услуги, общинска собственост. Центърът заема площ от638 кв. м. и разполага с две занимални и две стаи за отдих,  стая за трудатерапия, зала за рехабилитация, кабинет на директора, кабинет на социалния работник, кабинет на психолога, медицински кабинет, разливна със столова, конферентна зала, перилно помещение и санитарни помещения.
 
ЦЕЛЕВА ГРУПА: лица с  физически или ментални увреждания

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна и транспорт; оказване на съдействие и задоволяване на ежедневните потребности, организация на свободното време, личните контакти; изграждане на социални умения.
Прилагат се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, трудотерапия, социално консултиране и психологични консултации.

Основни дейности:
1.Обучителни

  • психомоторни занятия – стимулиране на общуването и вербалното изразяване в индивидуални и групови занимания;
  • арттерапия – музикални занятия, рисуване и приложни дейности;
  • изграждане на навици за организация на свободното време.

2. Терапевтични

  • трудотерапия – функционална и занимателна;
  • рехабилитация – медицинска и социална.

3. Социални

  • консултиране на потребителите по действащи нормативни документи;
  • оказване на емоционална подкрепа на потребителите и техните семейства и близки за преодоляване на психологическите проблеми.

 
ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА:

Определя се съгласно ”Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет”. Потребителите на  Дневен център за възрастни с увреждания заплащат 30 /тридесет/ % от месечният си доход, а при лицата с доход над 500 /петстотин/ лева таксата е в размер на действителните месечни разходи за издръжка на 1/едно/ лице.