Дневен център за деца с увреждания

navan-prez-slanchevite-dni.jpg

гр.Димитровград, ул. „Захари Зограф“ № 35, ет.1

Директор: Ивелина Златева

телефон: 0391 67586; 0885 987 039

имейл: [email protected]

 

Описание на услугата:

Дневен център за деца с увреждания е създаден през 2004г. В неговата специализирана среда се предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на транспорт, храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, логопедични занятия, психологична помощ, корекционно-възпитателни дейности, обучение за придобиване на умения и социализация. Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието на децата среда.

Центърът дава възможност на близките на децата да се включат активно в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, да се реализират професионално и да повишат качеството на живот на цялото семейство. Центърът е място, където могат да получат необходимата им професионална подкрепа и помощ за отглеждането на децата.

За потребителите в учебна възраст е осигурен достъп до образование. На децата, за които е невъзможно да посещават масови училища, е предоставена възможност за образование в изнесените паралелки на Център за специална образователна подкрепа гр.Хасково в рамките на Дневния център.

 

Целева група:

Потребители на услугата са деца от община Димитровград с трайни увреждания (двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени), с ЕР на ТЕЛК с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане и техните семейства. Дневният център предоставя полудневна и целодневна грижа на деца с увреждания от 3 до 18 – годишна възраст.

 

Социални услуги, които ДЦДУ предоставя по чл.15 от ЗСУ:

Съгласно § 1, ал.1 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за качество на социалните услуги, до приемането на Националната карта на социалните услуги за социалните услуги, предоставяни в дневни центрове за деца с увреждания, се прилагат стандартите за качество за следните социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги:

1. Дневна грижа;

2. Информиране и консултиране (като специализирана услуга);

3. Застъпничество и посредничество;

4. Терапия и рехабилитация;

5. Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга).

 

Дейностите в Дневния център за деца с увреждания – Димитровград се осъществяват от квалифицирани специалисти:

  • Социален работник
  • Психолог
  • Логопед
  • Рехабилитатор
  • Специални педагози

За изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи е назначена медицинска сестра.

Ежедневните потребности на децата са подкрепени от детегледачи.

ДЦДУ разполага със специализиран транспорт – осем местен автомобил Фолксваген „Крафтер”, с който потребителите се извозват от дома им до Дневния център и обратно.

Всички услуги, които се предоставят в Дневен център за деца с увреждания гр.Димитровград са напълно безплатни.

 

Процедура за кандидатстване, насочване, прием/настаняване на потребителите в услугата:

Насочването за ползване на социални услуги се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето. Родителят/законният представител на детето заявява желанието си за ползване на социалната услуга устно – на място в дирекцията или по телефон, или писмено, включително и по електронен път.

В срок до 20 дни от заявяването, Дирекция „Социално подпомагане“ изготвя Предварителна оценка на потребностите на кандидата от социални услуги. В изготвянето й пряко участват детето и родителят му/ законният му представител. Предварителната оценка съдържа предложение за ползване на подходящите за детето социални услуги, съобразно идентифицираните потребности и желанието на детето и родителя/законния представител. Тя е писмен документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социални услуги.