Детското и училищно здравеопазване

Детското и училищно здравеопазване в община Димитровград се осигурява от 24 медицински специалисти. Здравните кабинети, разположени в детски и учебни заведения на територията на общината са 26 и осъществяват дейности по:

  • медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на деца и ученици и медицинско обслужване до пристигането на екип на Центъра за спешна медицинска помощ;
  • промоция и превенция на здравето на децата и учениците;
  • организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детските и учебни заведения;
  • организиране и провеждане на програми за здравното образование на децата и учениците, на програми за здравословно хранене, за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции, за превенция срещу използването на тютюневи изделия и алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура;
  • участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми за отдих, туризъм и спорт за децата и учениците.