Детска градина „Райна княгиня“

Детска градина „Райна княгиня“

Детска градина „Райна Княгиня”, гр. Димитровград, се разполага в три сгради, две от които разположени в центъра на гр. Димитровград в близост до парк „Марица” и една в с. Добрич. Директор на детското заведение е Надежда Андреевска.

ДГ „Райна Княгиня“,  Детска градина

Сградата  на детската градина е обновена по проект от фонд „Енергийна ефективност” и е  газифицирана.Уникални стенописи „оживяват” в коридорите на детското заведение. Детската градина разполага със 110 места с функциониращи  6 целодневни групи за деца от 3 до 6 г. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат 12 педагози, психолог, 1 завеждащ здравен кабинет и 11 непедагогически персонал. Разполага със съвременно оборудвани и просторни спални и занимални и  физкултурен салон.

ДГ„Райна Княгиня”, работи по възпитателно-образователна програма: „Активността на детето в детската градина” с автор  Надежда Витанова. Държавните образователни стандарти са основен ориентир при планиране и при корекция на педагогическите методи и похвати обвързани с очакван образователен резултат. Положени са основите на изграждане на атмосфера на доброжелателност за оказване помощ на децата да развиват своите граждански умения и поведение.

Детското заведение предлага допълнителни педагогически услуги като обучение по народни танци,английски език, модерен балет, седем вида спорт, карате  и детски футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Девети май” № 1
Телефон: 0391/6 04 43
E-mail: [email protected]

 

ДГ „Райна Княгиня“,  Детска ясла

Сградата на детската ясла се намира в центъра на  Димитровград в близост до парк „Марица” и до сградата на  детска градина   „Райна Княгиня”. Сградата на детската ясла е  ремонтирана по Проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сграда – V транш” с безвъзмездна помощ от Международен фонд „Козлодуй” и със средства на общината, в резултат на което са осигурени много добри условия за отглеждане и възпитание на децата.

Детската ясла разполага със 72 места и функционира с 3 целодневни групи за деца от 10 месеца до 3 години.  За децата се грижат 7 медицински сестри и  9 души непедагогически персонал.

Към детската ясла функционира и детска кухня, която предлага храна за деца от 10месеца до 3 години. Храната, която родителите получават от детската кухня отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Услугата „детска кухня” е с капацитет от 50 до 80 деца.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Волгоград ”, №7
Телефон: 0391/ 6 61 56

 

ДГ „Райна Княгиня“,  Целодневна група в с.Добрич

Сградата на разновъзрастовата група в с.Добрич се намира в центъра на селото, в близост до кметството и православния храм  и е на 8 км. от града.Тя е изцяло ремонтирана и обновена по проект „ Красива България”. Създадени са благоприятни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Детската градина  разполага с 44 места с функционираща  една смесена целодневна групи  от деца на възраст от 2 до 6 г.  За  отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат двама  педагози  и трима  непедагогически персонал. Възпитателно-образователната програма е насочена към ориентиране на детето в природния и социалния свят, развитие на уменията и способностите, необходими за подготовката им преди постъпване в училище.

Адрес: 6437 с. Добрич, ул.  „Христо Ботев”, № 2
Телефон: 039262/468