Детска градина „Лилия“

Детска градина „Лилия“

ДГ „Лилия” е разположена в кв. „Изток” на Димитровград на 7 км. от центъра на града. Квартала се е обособил, като квартал основно с ромско население. Обучението и възпитанието  на децата  в тази общност е от решаващо значение тъй като майчиният език е различен от българския. ДГ  „Лилия” е с капацитет от 115 места с функциониращи 5 групи, от които 1  яслена група за деца ат 10 месеца до 3 години и 4 целодневни групи за деца от 3 до 7 г. Сградата е обновена  и реновирана по фонд „Енергийна ефективност”. Материалната база е добра  за  отглеждане, възпитание и обучение на децата. За децата се грижат 10 педагози, шест помощно-обслужващ персонал и 3 медицински сестри.

Обучението на децата  в ДГ „Лилия” е от решаващо значение, защото освен задължителното образователно съдържание по държавните образователни изисквания, децата се нуждаят от допълнително обучение по  български език и поради това детското заведение печели и реализира успешно много проекти, свързани с осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца, както и тяхната успешна социализация и интеграция. Проектите са финансирани от Национални и международни програми. Децата  от ДГ ”Лилия” са  не само много любознателни, но и отлични танцьори, певци и художници.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Баба Иванка” № 1
Телефон: 0391/6 66 48; 0885987714;
E-mail: [email protected]

www.dg-Lilia.com