Детска градина № 4

Детска градина № 4

Детска градина № 4 включва в състава си – „Пролет“, „Радост“ и две групи в с. Черногорово.  

Директор на Детска градина № 4 е  Тонка Иванова Александрова.

 

Детска градина № 4, „Пролет“,  ул. „Капитан Петко войвода“№ 19

ДГ №“, „Пролет“ се намира в централната част на града, източно от сградата на общинска администрация. Сградата е специално построена за детска градина.  Открита е през 1984 година, а през 2009 г. е обновена по проект от фонд „Енергийна ефективност”. Занималните и спалните за децата са слънчеви и просторни. В детска градина „Пролет“ има закрит плувен басейн, музикален и физкултурен салон, логопедичен и ресурсен кабинет.

В ДГ „Пролет“ функционират пет групи, от които четири са за деца от 3 до 6 години и една – детска ясла. За възпитанието и обучението на децата се грижат осем човека педагогически персонал, две медицински сестри в яслена група, един ЗЗК, един ЗАС, двама кухненски работника, един работник поддръжка на сгради и шест помощник възпитатели. В детската градина се извършва работа по ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности.

Допълнителни дейности по плуване, спорт, английски език, танци.

От месец септември 2019 година детската градина работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.“

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Капитан Петко войвода” № 19
Тел: 0391/6-64-51
E-mail: [email protected]

 

Детска градина  № 4, „Радост“,  ул.  „Христо Смирненски ”, № 1

се намира в централната част на града, в близост до всички културни и административни институции. Сградата е специално построена за детска градина през 1977 година. Занималните и спалните за децата са слънчеви и просторни.  Обновена по проект на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. В детска градина „Радост“ функционират четири групи за деца от 3 до 6 г. За възпитанието и обучението на децата се грижат осем човека педагогически персонал, един ЗЗК, един ЗАС, двама кухненски работника, един работник поддръжка и четири помощник възпитатели. В детска градина „Радост“ има физкултурен салон, логопедичен и ресурсен кабинет, вътрешен двор.

В детската градина се извършва работа по ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности. Допълнителни дейности по спорт, английски език, танци.

Адрес: 6400 Димитровград, ул.  „Христо Смирненски ” №1
Телефон: 0391/ 6 61 02

 

Детска градина № 4, с. Черногорово, ул.  „Крайречна”  № 5

Детската градина се намира в централната част на селото. Сградата е специално построена за детска градина. Открита през 1986г. и обновена по проект „Красива България“ през 2018г. От месец септември 2018 година Детската градина функционира с две целодневни групи за деца от 3 до 6 години. За възпитанието и обучението на децата се грижи екип от четири човека педагогически персонал, един ЗАС, един помощник възпитател и един кухненски работник.

От месец септември 2019 година детската градина работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.“

Адрес: с. Черногорово, ул.  „Крайречна”, №5
Телефон: 0885987702