Детска градина № 3

Детска градина № 3

Детска градина № 3  е обединение от целодневни групи в две сгради - „Синчец” в кв. Черноконево и „Звездица” в кв. Марийно.

Директор на Детска градина  № 3 е Боряна Борисова.

 

Детска градина № 3, „Синчец“, ул. „Милеви скали“ №4, кв. Черноконево

ДГ№3 - „Синчец”  се намира в квартал Черноконево на 200 метра от центъра на квартала и на 6 км от центъра на града.

Детската градина разполага с 46 места с функциониращи две целодневни групи за деца от 2 до 6 години. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижи екип от 4 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 4 непедагогически персонал.

Сградата на детската градина  е  реновирана  със средства на общината и е  съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания, със съвременна материална база, осигуряваща добро обучение и възпитание на децата.

Екипът от педагози  работи по образователно-възпитателна система, насочена към прилагане на педагогически методи и похвати за стимулиране на детското развитие чрез игра. От 2019/2020 учебна година се работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който за децата се осигурява допълнително обучение по български език. Извънпрограмна дейност е изучаване на английски език.

Адрес: 6400 Димитровград, кв. Черноконево, ул.„Милеви скали” № 4
Телефон: 0391/2 81 80
E-mail: [email protected]

 

Детска градина № 3, „Звездица“, ул. „Бригадирска“ №58, кв. Марийно

Детската градина в кв.  Марийно  се намира на ул.  „Бригадирска “ № 58 и е разположена в крайната част  на квартала, на 2 км. от центъра на градa.
Сградата на детското заведение е ремонтирана  по проект от Фонд „Енергийна ефективност” и е  съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания, със съвременна материална база, осигуряваща добро обучение и възпитание на децата. В детското заведение е изградено газово стопанство и отоплителна  инсталация и са монтирани  слънчеви  колектори.

Детската градина разполага с 64 места с функциониращи  две целодневни групи за деца от 3 до 6 г. и една целодневна яслена група за деца от 10 месеца  до 3 годишна възраст. За възпитанието и обучението на децата се грижат 4 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет, 2 медицински сестри и 7 непедагогически персонал.

Екипът от педагози работи по програмна система, насочена към прилагане на педагогически методи и похвати за стимулиране на детското развитие чрез игра.
 ДГ „Звездица” се намира в квартал с предимно ромско население и поради това голяма част от децата имат нужда от допълнителна подготовка с цел осигуряване на равен старт  при постъпване в училище. От 2019/2020 учебна година ДГ работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който за децата се осигурява допълнително обучение по български език.

ДГ№3 - „Звездица” е включена и в Проект  -  „Подкрепа за всички деца”, 

 

Адрес: 6400 Димитровград, кв. Марийно,

ул.  „Бригадирска”, № 58
Телефон: 0391/ 6 04 17