Детска градина № 1

Детска градина № 1

Детска градина № 1 включва три сгради с адреси:
 „Звънче” – ул. „Владимир Поптомов”, №8; „Роза” – ул. „Христо Г. Данов“,  № 14  в Димитровград и ДГ№ 1 с. Ябълково с адрес ул. „Васил Левски“ № 36.  Двете сгради в град Димитровград се намират в кв. „Славянски”. 

Директор на Детска градина №1 е Антония Илиева.

 

Детска градина № 1, „Звънче”, ул. „Владимир Поптомов“ № 8

Детската градина  на този адрес разполага  с 88 места с четири целодневни групи за деца от 2 до 6 години.  За отглеждането, възпитанието и обучението се грижат 10 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 9 души непедагогически персонал.

Сградата е ремонтирана по проект „Красива България“ и разполага с всички необходими и съвременни условия за отглеждане, възпитание и обучение на деца  от 2 до 7 години с цел осигуряване на емоционален и психологически комфорт. Има добре оборудван и физкултурен салон. Сградата е газифицирана.

В детската градина се осъществява предучилищно образование, съобразно държавните образователни стандарти, като се акцентира върху игровия подход и интегрирано представяне на съдържанието. В детската градина се провеждат езиково-говорни занимания в специално обособен логопедичен кабинет със специалисти-логопед и ресурсен учител, които осигуряват системно обучение и възпитание, съобразено с особеностите на децата със специални образователни потребности, деца с логопедични проблеми и деца, за които българският език не е майчин език.

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги като: извънкласни занимания по 7 вида спорт; народни танци; детски футбол .

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Вл. Поптомов” № 8
Телефон:  0391/2 49 14
E-mail: [email protected]

 

Детска градина № 1, „Роза”,  ул. „ХристоГ.Данов“ № 14

Детската градина разполага  с 88 места. Сградата на детската градина  е ремонтирана по проект на Фонд Енергийна ефективност и осигурява  оптимални условия за физическото и психическо развитие на децата   от 2 до 7. Има добре оборудван и физкултурен салон. Сградата е газифицирана. За отглеждането, възпитанието и обучението се грижат 9 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 9 непедагогически персонал.
В детската градина се провеждат езиково-говорни занимания в специално обособен логопедичен кабинет със специалисти-логопед и ресурсен учител, които осигуряват системно обучение и възпитание, съобразено с особеностите на децата със специални образователни потребности, деца с логопедични проблеми и деца, за които българският език не е майчин език.

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги като: занимания по 7 вида спорт; народни танци; детски футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул.  „Хр.Г.Данов”, № 14
Tелефон: 0391/5 43 15

 

Детска градина № 1, с.Ябълково, ул. „Васил Левски“ № 36

Сградата е ремонтирана по проект „Красива България“ и разполага с всички необходими и съвременни условия за отглеждане, възпитание и обучение на деца  от 2 до 7 години с цел осигуряване на здравословни условия за възпитание и обучение   на децата от трите села Ябълково, Скобелево и Сталево. Има добре оборудван и физкултурен салон. Персоналът в детската градина се състои от 2-ма учители и 2-ма непедагогически персонал.В детската градина се провеждат езиково-говорни занимания в специално обособен логопедичен  кабинет със специалисти-логопед и ресурсен учител, които осигуряват системно обучение и възпитание, съобразено с особеностите на децата със специални образователни потребности, деца с логопедични проблеми и деца, за които българският език не е майчин език.

Адрес: с. Ябълково, ул.  „Васил Левски”, № 36
Tелефон: 0885987717