ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛИЛИЯ”

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛИЛИЯ”

ДГ „Лилия” е разположена в кв.”Изток” на Димитровград на 7 км. от центъра на града.Квартала се е обособил, като квартал основно с ромско население.Обучението и възпитанието  на децата  в тази общност е от решаващо значение тъй като майчиният език е различен от българския. ДГ  „Лилия” е с капацитет от 110 места с функциониращи 5 групи, от които 1 седмична яслена група за ддеця ат 10 месеца до 3 години и 4 целодневни групи за деца от 3 до 6 г. Сградата е обновена  и реновирана по фонд „Енергийна ефективност”.Материалната база е добра  за  отглеждане, възпитание и обучение на децата.
За децата се грижат 10 педагози,четиринадесет помощно-обслужващ персонал и  шест медицински сестри.Обучението на децата  в ДГ „Лилия” е от решаващо значение защото освен задължителното образователно съдържание по държавните образователни изисквания, децата се нуждаят от допълнително обучение по  български език и поради това детското заведение печели и реализира успешно много проекти, свързани с осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца, както и тяхната успешна социализация и интеграция. Проектите са финансирани от Ромски образователен фонд-Будапеща, Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и фондация „Америка за България”.
Децата  от ДГ ”Лилия” са  не само много любознателни,но и отлични танцьори, певци и художници. Ежегодно участват в етно–фестивала на Балканите в гр.Минерални бани, на който са печелили редица призови места.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Баба Иванка” № 1
Телефон: 0391/6 66 48;
E-mail: odz_lilia@abv.bg

свали като .pdf