ДЕТСКА ГРАДИНА №4

ДЕТСКА ГРАДИНА №4

Детска градина № 4 е обединение от 3 сгради- център и 2 филиала. Намира се в централната част на града, източно от сградата на общинска администрация. Сградата е специално построена за целта. Открита е през 1984 година, а през 2009 г. е обновена по проект от фонд „Енергийна ефективност” и е  газифицирана. Спалните и занималните са слънчеви и просторни. В детското заведение има плувен басейн, музикален, физкултурен салон и логопедичен кабинет.
Детската градина разполага със 117  места с функциониращи шест  целодневни групи, от които  пет за деца от 3 до 6 г. и една яслена  група за деца от 10 месеца  до 3 годишна възраст. За възпитанието и обучението на децата се грижат 12 педагози, в това число логопед и учител по музика, 1 завеждащ здравен кабинет, 4 медицински сестри и 8 непедагогически персонал.
Директор на детската градина е Иванка Петрова.
В детската градина са създадени условия за възпитание и обучение  и на деца със специални образователни потребности с ресурсен учител и говорно-езикови нарушения, за развитие на техните интереси, способности и възможности и в областта на спорта и изкуствата, чрез предлагането на допълнителни педагогически дейностти по  английски език, карате и детски футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Капитан Петко войвода” № 19
Тел: 0391/6-64-51
E-mail: odz4_dimitrovgrad@abv.bg
 


ФИЛИАЛ

Намира се в центъра на града, в близост до всички културни и административни институции. Сградата е типов проект, с капацитет от 110 места, открита е през 1977 година и е обновена по проект на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.Детската градина разполага с 88 места с функциониращи  4 целодневни групи за деца от 3 до 6 г. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат 8 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 7 непедагогически персонал. Разполага с четири спални и занимални и добре оборудван физкултурен салон.

Възпитателно-образователната работа се организира и реализира с цел развитие на потенциалните възможности  на всяко дете. В детската градина е застъпено и екологичното възпитание, съзнание и култура за постигане на хармония във взаимоотношението „дете – природа”.

Адрес: 6400 Димитровград, ул.  „Христо Смирненски ”, №1
Телефон: 0391/ 6 61 02


ФИЛИАЛ

Разположен е в централната част на селото. Сградата е пригодена за детска градина. Открита през 1986г. и обновена със средства на общината през 2010г.
Детската градина разполага с 44 места с функционираща една целодневна група за деца от 3 до 6 години. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижи екип от 2 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 2 непедагогически персонал.
Филиалът се намира в село с предимно ромско население и поради това голяма част от децата имат нужда от допълнителна подготовка за училище с цел осигуряване на равен старт  при постъпване в училище. През последните 4 години  детската градина участва в проекти, финансирани от Ромски образователен фонд-Будапеща и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в които децата бяха включени в допълнителни обучения по български език, математика и останалите образователни направления от възпитателно-образователната програма.

Адрес: с. Черногорово, ул.  „Крайречна”, №1
Телефон: 03937/22 84

свали като .pdf