ДЕТСКА ГРАДИНА №3

ДЕТСКА ГРАДИНА №3

Детска градина №3  е обединение от две сгради- централна сграда   и филиал.
Централната сграда на детското заведение се намира в квартал Черноконево на 200 метра от центъра на квартала и на 6 км от центъра на града.

Детската градина разполага с 44 места с функциониращи две целодневни групи за деца от 3 до 6 години. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижи екип от 4 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 6 непедагогически персонал.
Директор на Детска градина  № 3 е Боряна Борисова.
Сградата на детската градина  е обновена и реновирана  със средства на общината и е  съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания със съвременна материална база, осигуряваща добро обучение и възпитание на децата.
Екипът от педагози  работи по програма : „Активността на детето в детската градина”, която е насочена към прилагане на педагогически методи и похвати за стимулиране на детската активност в ранна детска възраст.

Адрес: 6400 Димитровград, кв. Черноконево, ул.„Милеви скали” № 4
Телефон: 0391/2 81 80
E-mail: odz3dimitrovgrad@abv.bg


ФИЛИАЛ

Филиалът се намира в квартал Марийно  на ул. “Бригадирска “ № 58 и е разположен в крайната част  на квартала, на 2 км от центъра на градa.
Сградата на детското заведение е ремонтирана  по проект от Фонд Енергийна ефективност.
Детската градина разполага с 62 места с функциониращи  две целодневни групи за деца от 3 до 6 г. и една целодневна яслена група за деца от 10 месеца  до 3 годишна възраст. За възпитанието и обучението на децата се грижат 5 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет, 2 медицински сестри и 7 непедагогически персонал.
Филиал Марийно се намира в квартал с предимно ромско население и поради това голяма част от децата имат нужда от допълнителна подготовка за училище с цел осигуряване на равен старт  при постъпване в училище. В тази връзка през последните 5 години децата бяха  включени в редица проекти, финансирани от Ромски образователен фонд - Будапеща и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. По проект "С грижа за всеки ученик" се осигурява допълнително обучение по български език за децата от подготвителна група.
Филиалът е включен и в проект за социално включване -  „Да за децата на Димитровград”,  финансиран със средства на Световната банка за възстановяване и развитие, благодарение на който в детското заведение е изградено газово стопанство и парна инсталация и са поставени слънчеви колектори. 

Адрес: 6400 Димитровград, кв. Марийно, ул.  „Бригадирска”, № 58
Телефон: 0391/ 6 04 17

свали като .pdf