ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 766

 

От 30.6.2022 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,

чл. 4 и чл. 7 от Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

1. Приема и утвърждава за реализация Програма за отпускане стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград за 2022 г.

2. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

ПРОГРАМА

 

за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ от община Димитровград ЗА 2022 ГОДИНА

 

 1. Финансирането за 2022 г. от община Димитровград по Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения е в размер на общо 30 000 лева.

 

 1. Дете/младеж до 19 години е всяко дете/младеж до 19 години, с постоянен и/ или настоящ адрес на територията на Община Димитровград, което е обхванато от образователната система в предучилищна, основна и гимназиална степен на образование.

 

 1. Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани изяви на регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на наука, техника, изкуство, култура и спорт.

 

 1. Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в т. 6 стипендии или еднократно финансово стимулиране. Кандидатът попълва в Приложение 4 петте си най-високи постижения и прилага съответните сертификати, доказващи постиженията.

 

 1. Не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение и не се отпускат стипендии на деца и младежи ако те са получили или получават стипендия за постиженията си или получават стипендия според правилата за отпускане на стипендии от МОН, община Димитровград или други организации за същото постижение.

 

6. Стипендиите и еднократното финансово стимулиране са обособени в два раздела:

 1. Стипендия Димитровградско дарование”.

Стипендията „Димитровградско дарование” се дава на дете и/или младеж до 19 годишна възраст класирано до трето място на официален форум от европейско или световно ниво за 2021-2022 учебна година (15.09.2021г. - 14.09.2022г.). Размерът на стипендията „Димитровградско дарование” е до 2000 лева.

 1. Еднократно финансово стимулиране.

Еднократният финансов стимул се дава на деца и/или младежи до 19 години, класирани до трето място на общинско и/или областно ниво, и за участие и/или класиране на национално и международно ниво за 2021-2022 учебна година (15.09.2021 г. - 14.09.2022 г.). Размерът на еднократния финансов стимул е до една МРЗ, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 50 лв.

 

7. Стипендии и еднократното финансово стимулиране на деца и младежи до 19 години може да се дава по искане на:

1. Младежът при навършено пълнолетие;

2. Законен представител от името на малолетното лице;

3. От непълнолетните лица със съгласието на техните законни представители.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

- Искане за кандидатстване по образец (Приложение 3);

- Попълнено Приложение 4 с до пет постижения на младежа;

- Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;

- Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;

- Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/, но не повече от пет, за участия през 2021-2022 учебна година в местни, регионални, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства, съответстващи на информацията в Приложение 4, за които на ученика не са присъждани финансови стимули по Наредба 21 и/или Национални програми. Сертификатите се номерират и подреждат по реда и съответстват на описаните постижения в Приложение 4.

- Мотивационно писмо;

- Препоръка от преподавател/ треньор в областта, за която се кандидатства, за начален етап от класен ръководител. При липса на издаден сертификат за описано постижение преподавателят/ треньорът удостоверява в препоръката съответното постижение. Когато кандидатът е състезател от спортен клуб прилага заверена разпечатка от календара на националната и международната федерация, като бъдат отбелязани състезанията, в които е участвал.

- Служебна бележка от учебното заведение, че ученикът няма наложени наказания по чл. 199, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО през учебната 2021/22 година.

 

При подаване документите се проверяват от Секретаря на комисията. Непълни или некоректно попълнени документи не се приемат.

 

9. Документите за кандидатстване по образец се получават в стая 12 или по електронен път от сайта на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.

 

10. През 2022 г. се провежда една сесия за отпускане на стипендии през м. септември.

 

11. Срокове за кандидатстване:

- Срокът за кандидатстване на децата и младежите за отпускане на стипендии е от 15.09.2022 до 30.09.2022 г. Пълният пакет с документи за кандидатстване се подават в стая №12. Информация по процедурата и отпускането на стипендиите могат да бъдат направени всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в стая 12 или на телефон 0391/ 68 319, 68 303

До 10. 10. 2022 г. ЕКК по стипендиите и финансовото стимулиране на свое заседание извършва оценка на документите съгласно Приложение 4 и изработва протокол с предложение за присъждане на стипендии и отхвърлените кандидати.

 

12. Комисията публикува решенията си в официалния сайт на Община Димитровград.

 

13. Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован.

 

14. В края на календарната година Комисията представя отчет за дейността си пред Общински съвет и кмета на Община Димитровград.

 

 

 

 1. г.

Димитровград

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК 1

 

на национални олимпиади, организирани от МОН,

които ще подлежат на оценяване за 2021-2022 учебна година

(съгласно Заповед № РД09-1883/2.09.2021 г.на Министъра на МОН)

 

Ученическа олимпиада:

 1. Знам и мога
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Немски език
 5. Испански език
 6. Италиански език
 7. Руски език
 8. Френски език
 9. Математика
 10. Информатика
 11. Информационни технологии
 12. Математическа лингвистика
 13. Философия
 14. История и цивилизации
 15. География и икономика
 16. Гражданско образование
 17. Физика
 18. Астрономия
 19. Химия и опазване на околната среда
 20. Биология и здравно образование
 21. Техническо чертане

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК - 2

 

на национални състезания и състезания по професии, организирани от МОН, които ще подлежат на оценяване за 2021-2022 учебна година

(съгласно Заповед № РД09-1883/2.09.2021 г.на Министъра на МОН)

 

А НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

 

Математика

1. Национално зимно математическо състезание “Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 28.01. – 30.01.2022 г., гр. Ямбол.

2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 17.03.2022 г., 12.00 ч.

3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 18 – 20.03.2022 г., гр. Ловеч

4. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, 26.03.2022 г.

5. Пролетни математически състезания 25.03. – 27.03.2022 г.: - V – VІІ клас, гр. Плевен; - VIII – XII клас, гр. Русе.

6. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 14.05.2022 г.

 

Информатика

1. Национален есенен турнир по информатика, 26.11. – 28.11.2021 гр. Шумен

2. Пролетни състезания по информатика, 15.04. – 17.04.2022 г., гр. В. Търново

3. Национален летен турнир по информатика, 03.06. – 05.06.2022 г., гр. Стара Загора.

 

Информационни технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 03.12. – 05.12.2021 г., гр. София.

2. Национално състезание по компютърни мрежи, 09.04. – 10.04.2022 г., гр. София Лингвистика Национално състезание по лингвистика, 22.01. – 24.01.2022 г., гр. София

 

Физика

1. Есенно национално състезание по физика, 06.11. – 08.11.2021 г., гр. Сандански.

2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 04.02. – 06.02.2022г., гр. Кюстендил.

3. Пролетно национално състезание по физика, 04.03. – 06.03.2022 г., гр. Вършец

 

Химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 08.04. – 10.04.2022 г., гр. Стара Загора

 

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 19.11. – 21.11.2021 г., София регион

 

Природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 04.06. – 05.06.2022 г, гр. София

 

Ключови компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 12.11. – 14.11.2021 г., гр. Ловеч

 

 

Предприемачество

„Практични финанси” – 09.04. – 10.04.2022 г., София

 

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 6 Общински кръг – до 10.10.2021 г. Областен кръг – до 23.10.2021 г. Национален кръг – 13.11. – 14.11.2021 г., гр. Златоград

 

Немски език

Национален конкурс за театър на немски език, април 2022 г.

 

Немски език

Национално състезание за написване на есе Национален кръг – м. април 2022 г.

 

Френски език

Национален конкурс за театър на френски език, април 2022 г.

 

Испански език

Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2022 г.

 

Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език,

Френски език

Многоезично състезание Областен кръг – 16.10.2021 г. Национален кръг – 20.11.2021 г., гр. Добрич

 

Религия

Национален конкурс „Бог е любов” Областен кръг – до 30.03.2022 г. Национален кръг – юни 2022 г.

 

Музика

Национално състезание „Ключът на музиката“ Общински кръг – 21.01.2022 г. Областен кръг – 18.02.2022 г. Национален кръг – 18.03. – 20.03.2022 г., Пловдив

 

Хореография

Национално състезание „Фолклорна плетеница” Областен кръг – до 08.04.2022 г. Национален кръг – 03.06. – 05.06.2022 г., Бургас

 

Национално състезание по финансова грамотност

Областен кръг – 19.02.2022 г. Национален кръг – 19.03.2022 г., гр. Русе

 

Компютърно моделиране

Общински кръг – до 05.12.2021 г. Областен кръг – 19.02.2022 г. Национален кръг – 19.03. – 20.03.2022 г., гр. Варна

 

Лаборатория за изкуство

Национално състезание по изобразително изкуство Общински кръг – 05.03.2022 г. Областен кръг – 16.04.2022 г. Национален кръг – 28. – 29.05.2022 г., Кърджали

 

Безопасност на движението по пътищата

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг до 27.03.2022 г. Областен кръг до 15.05.2022 г. Национален кръг - V – VІІ клас, 10.06. – 12.06.2022 г., гр. Етрополе - VIII – X клас, 17.06. – 19.06.2022 г., гр. Попово

 

НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

 

 1. Състезание по приложна професиите електроника „Мога и зная как” до 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. април 2022 г.
 2. Най-добър млад хлебар сладкар до 28.02.2022 г. до 31.03.2022 г. април 2022 г.
 3. Най-добър млад готвач до 28.02.2022 г. до 31.03.2022 г. април 2022 г.
 4. Най-добър млад сервитьор до 28.02.2022 г. до 31.03.2022 г. април 2022 г.
 5. Най-добър млад барман до 28.02.2022 г. до 31.03.2022 г. април 2022 г.
 6. Най-добър млад строител до 28.02.2022 г. март 2022 г. април 2022 г.
 7. Озеленяване и цветарство до 28.02.2022 г. април 2022 г. 2022 г.
 8. Стилни мебели и дърворезба до 28.02.2022 г. април 2022 г.
 9. Млади таланти в модата до 28.02.2022 г. - април 2022 г.
 10. Най-добър млад фризьор и гримьор до 28.02.2022 г. април 2022 г. Най-добра бизнес идея до 18.02.2022 г. - до 13.05.2022 г.
 11. Най-добър млад керамик до 18.02.2022 г. - 01-03.04.2022 г.
 12. Счетоводство до 25.02.2022 г. до 13.05.2022 г.
 13. Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС до28.02.2022 г. - април 2022 г.
 14. Национален учебно професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор” до 18.02.2022 г. до 18.03.2022 г. април 2022 г.
 15. Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми „ТФ ФЕСТ-Млад предприемач“ до 29.04. 2022 г.
 16. Млад фермер до 28.02.2022 г. до 15.04.2022 г. май 2022 г.
 17. Най-добър техник в машиностроенето до 24.01.2022 г. - 18-20.03.2022 г. Национален преглед за млади изследователи Енергетика, икономика и математическо моделиране до 11.03.2022 г. април 2022 г.
 18. Горски многобой до 28.02.2022 г. - май 2022 г.
 19. Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ до 21.12.2021 г. 11-28.02.2022 г. март 2022 г.
 20. Най-добър млад заварчик до 17.02.2022 г. - 25. – 27.03.2022 г.
 21. Най-добър млад аниматор до 28.02.2022 г. април 2022 г.
 22. Най-добър млад хотелиер до 28.02.2022 г. април 2022 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК - 3

 

на за изяви по интереси на децата и учениците, утвърден

със Заповед № РД 09-2463 от 28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ:

 

НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”

 1. Международен екологичен форум „Сребърна” (Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна – 2022”; Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема „Планетата Земя – безценен дар”) 03 – 04 юни 2022 г. Силистра НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Силистра

 

НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА”

2. Международен детски фестивал „Млади таланти” май 2022 г. София НДД

3. Международен конкурс „Аз обичам Черно море” октомври 2021 г. Несебър НДД, ЦПЛР-ОбДК и Община Несебър

4. ХХII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” май 2022 г. Хасково РУО – Хасково

5. ХХII Международен детски конкурс „Южни слънца” май 2022 г. Петрич РУО – Благоевград, НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Петрич

6. XXII Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“ май 2022 г. София НДД

7. Международен културен форум „Велики Преслав“ април 2022 г. Велики Преслав Община Велики Преслав

8. Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” общински – до 31.03.2022 г.; Областен – до 30.04.2022 г.; Национален – до 30.06.2022 г. Общини Областни центрове София РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН, клубове ППС, РУО на МОН, експерти ММС, училища и ЦПЛР РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН, РУО на МОН, експерти ММС, общински отдели по образование, училища, ЦПЛР ГДПБЗН – МВР, ММС, НДД, БФППС, РУО на МОН, училища и ЦПЛР

9. Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации юни 2022 г. София НДД

 

НАЦИОНАЛНИ ИЗЯВИ:

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”

1. Седмица на мобилността и Ден без автомобили октомври 2021 г. Всички области НДД, РУО

2. Турнир на МПО „Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиян Манзаров” октомври 2021 г. Ловеч МОН, ГДПБЗН-МВР, ММС, НДД, РУО на МОН, училища и ЦПЛР, Община Ловеч

3. Национален конкурс „Родолюбие” ноември 2021 г. София РУО – София-град, НДД

4. V Национален исторически конкурс и национална конференция за историческа памет – „Будител“ ноември 2021 г. Варна 1 ЕГ – Варна, РУО – Варна, Община Варна

5. Национален конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“ ноември 2020 г. Благоевград НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Благоевград

6. Турнир по английска реч и дебати ноември 2021 г. – април 2022 г. По график НДД

7. Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни” декември 2021 г. София МОН, НДД

8. Конкурс по превод от френски и от испански език „Иван Иванов“ февруари – март 2022 г. Варна 4 ЕГ – Варна, РУО – Варна, Община Варна

9. Национална средношколска сесия по физика април 2022 г. София СФБ

10. Младежка астрономическа конференция 01 – 03 юли 2022 г. Варна РУО, НДД, ЦПЛР-НАОП и Община Варна

11. Прояви от целогодишната програма на Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ): · Ученическа конференция · Ученическа секция на УчИМИ към Пролетна конференция на СМБ · Лятна изследователска школа с международно участие (ЛИШ) януари - август 2022 г. Съгласно програма Община Севлиево, Институт по математика и информатика (ИМИ) – БАН, НДД

12. Ден на Земята 22 април 2022 г. Всички области НДД, РУО, ЦПЛР

13. Национално състезание „Природата – наш дом“ април 2022 г. София НДД

14. Ученическа философска конференция „Човек – свят“ 17 – 18 март 2022 г. Бургас РУО, СУ „Епископ Константин Преславски“ - Бургас

15. Национален ученически празник „За хляба наш…” (конкурси: „Научна разработка“ /проект/ за ученици от 8 до 12 клас; „Есе“ за ученици от 8 до 12 клас; „Разказ“ за ученици от 1 до 7 клас; „Рисунка“ за ученици от 1 до 7 клас; “Рецептите на баба“ за ученици от 1 до 12 клас; „Приложно изкуство“ за ученици от 1 до 7 клас; „Обреди“ и „Драматизации“ за ученици от 1 до 12 клас; „Макети“ за ученици от 1 до 12 клас; „Млад дизайнер“ за ученици от 1 до 12 клас април 2022 г. Благоевград НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Благоевград

16. Национална викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” май 2022 г. Сунгурларе НДД, Направление „Пътна полиция” – ГДНП - МВР, РУО-Бургас, СУ „Хр. Ботев“ - Сунгурларе

17. „Астро парти Байкал“ май 2022 г. С. Байкал, Община Долна Митрополия НДД, Община Долна Митрополия, РУО – Плевен

18. Национални състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм май 2022 г. Ловеч НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Ловеч

19. Национален конкурс „Зелена планета 2022”, част от Международен детски екологичен форум юни 2022 г. София НДД

20. Национална конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ март 2022 г. Добрич СУ „Св. Климент Охридски“, РУО на МОН и Община Добрич

21. „Народните будители и Аз“ май – юни 2022 г. Пловдив РУО на МОН Пловдив

22. Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” май-юни 2022 г. София НДД

23. Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” районни – м. април 2022 г.; областни – м. май 2022 г.; национален – м. юни 2022 г. Съгласно график Съгласно график Съгласно график СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН – МВР, РУО на МОН, училища, общини; СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН – МВР, РУО на МОН, училища, общини; МОН, ГДПБЗН – МВР, НДД, РУО на МОН, училища

24. Национални състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм май - юни 2022 г. Пазарджик НДД, РУО и Община Враца, РУО- Хасково Община Харманли

25. Зелена седмица юни 2022 г. Всички региони НДД, РУО

26. Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят” януари – юни 2022 г. Варна РУО, Община, Първа езикова гимназия – Варна

27. Световен ден на околната среда 5 юни 2022 г. Всички региони НДД, РУО

28. Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” март 2022 г. Разград РУО-Разград, ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград, Община Разград

29. Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 23 – 26 март 2022 г. Бургас Община Бургас, РУО-Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

30. Турнир на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец“ за купата на гр. Свиленград май 2022 г. Свиленград РСПБЗН, ГДПБЗН, клубове ППС 5 1 2 3 4 5

31. Ден на река Дунав 29 юни 2022 г. Всички области НДД, РУО 32. Републикански състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец” Районни – м. април 2022 г.; Областни – м. май 2022 г.; Републикански – м. юни 2022 г. КК „Албена” и с. Кранево, община Балчик РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН - ГДПБЗН, клубове ППС, РУО, общини, училища, ЦПЛР РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН, клубове ППС, РУО, експерти ММС, общини, училища, ЦПЛР НДД, ГДПБЗН - МВР, МФВС, ГДПБЗН, НДД, РУО, училища и ЦПЛР

33. Национални състезания по науки и технологии с ученици от V до VІІ клас по: природни науки, екология и технологии (модули: природни науки, конструиране, алтернативни енергийни източници – слънчева енергия) юни 2022 г. Кранево НДД

34. Национални конкурси по науки и технологии с ученици от VІІІ до ХІІ клас по природни науки, приложно-технически науки и естествени науки (икономика, програмни продукти, химия, ХВП, ел. прибори, устройства и комуникационни средства, физика, астрономия, космос, биотехнологии, биология, екология, енергийна ефективност) юни 2022 г. Кранево НДД

35. Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) - по безопасност на движението и приложно колоездене (10 – 12 години) април – юни 2022 г. Съгласно сп. календар на НДПК НДД, общини

36. Републикански шампионат „Младежта за безопасност на движението” – по безопасност на движението и приложно колоездене (12 – 15 години) април – юли 2022 г. Съгласно сп. календар на НДПК НДД, общини НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВА”

37. Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” октомври 2021 г. Кърджали НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на МОН и Община Кърджали

38. Национален конкурс по фотография „Фотоприказки” октомври 2021 г. Кърджали НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на МОН и Община Кърджали

39. Национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на спасителя” ноември декември 2021 г. Бургас НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Бургас

40. Национален конкурс за рисунка „Моят празник“ ноември - декември 2021 г. Стара Загора ЦПЛР и Община Стара Загора

41. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова” май 2022 г. Бургас РУО на МОН и Община Бургас

42. ХVІI Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” 1 ноември 2021 г. Севлиево НДД, ЦПЛР-ДК и Община Севлиево

43. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” декември 2021 г. София НДД

44. XV Национален конкурс „Морето, морето, морето...” за литературно творчество и компютърна рисунка ноември 2021 г. Варна НДД, РУО – Варна, ЦПЛРОДК и Община Варна

45. Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия януари – май 2022 г. Стара Загора НПГВМ „Иван Павлов“, РУО и Община Стара Загора

46. Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан” 14 февруари 2021 г. Сунгурларе НДД, РУО на МОН – Бургас, ЦПЛР-ОДК и Община Сунгурларе

47. Национален конкурс „Моите детски мечти” февруари 2022 г. София НДД

48. XXIV Национален конкурс „Любовта в нас” за литературно творчество февруари 2022 г. Варна НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна

49. Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“ март 2022 г. Варна НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна

50. XV Национални ученически театрални празници „Тодор Колев“ 27 – 28 март 2022 г. Шумен ЦПЛР-ОДК-Шумен

51. Национален конкурс „Водата – извор на живот” за рисунка и приложно изкуство 22 март 2022 г. Бургас НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Бургас

52. XVI Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 01 - 02 април 2022 г. Пловдив ЦПЛР-ОДК и Община Пловдив

53. XXIV Национален конкурс „Малките нашенци” за весела детска рисунка февруари - март 2022 г. Казанлък НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Казанлък

54. Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 28 октомври 2021 г. Бургас ЦПЛР-ОДК и Община Бургас

55. XXVII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов” 01 – 03 април 2022 г. Варна НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна

56. Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ март – май 2022 г. Стара Загора 2 ОУ „Петко Р. Славейков“, РУО и Община Стара Загора

57. ХVІII национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие” 16 – 17 април 2022 г. Панагюрище НДД, Община Панагюрище, ЦПЛР-ОДК – Панагюрище

58. XXI Национален пленер по изобразително изкуство „Традиция, екология, творчество” април 2022 г. Пловдив РУО, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Община Пловдив

59. Национален конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава” април 2022 г. София НДД

60. Национален литературен конкурс „Писма до себе си“ април 2022 г. Стара Загора Община Стара Загора

61. Национален детски конкурс за рисунки на кулинарна тематика „Рецептите на баба” април 2022 г. София НДД

62. Национален конкурс „Лазарица-Хубавица“ за народно пеене и обичаи април 2022 г. Петрич ЦПЛР-ОДК-Петрич

63. VІII Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово” април - май 2022 г. Търговище НДД, Община и ЦПЛР-ОДК – Търговище

64. XIV Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България” май 2022 г. Шумен НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Шумен

65. Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Детство мое – реално и вълшебно” май 2022 г. Ловеч НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Ловеч

66. Национални конкурси за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” май 2022 г. София НДД

67. Национален балетен конкурс за купа „Българска роза” май 2022 г. Казанлък НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Казанлък

68. Национален конкурс за изобразително и фотоизкуство и за литературно творчество „Аз и моите приятели животните“ юни 2022 г. София НДД

69. Национален ученически литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена“ октомври 2021 г. - юни 2022 г. Бургас Община Бургас

70. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” май 2022 г. Враца НДД, РУО, ЦПЛР-ЦРД и Община Враца

71. Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка” април – юни 2022 г. София НДД

72. XV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче” 25 – 26 юни 2022 г. Варна РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна 8 1 2 3 4 5

73. Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството” април 2022 г. Сандански 3 ОУ „Христо Ботев” и Община Сандански

74. Национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ май 2022 г. Стара Загора Община Стара Загора

75. Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ...” 20 май 2022 г. Варна ЦПЛР-ОДК, РУО и Община Варна

76. Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен” 1 юни 2022 г. София РУО София-град, НДД

77. Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка” 1 юни 2022 г. София РУО София-град, НДД

 

 

Използвани съкращения:

· МОН – Министерство на образованието и науката

· МВР - Министерство на вътрешните работи

· ММС – Министерство на младежта и спорта

· РУО – Регионално управление по образованието

· ЦПЛР – центрове за подкрепа за личностно развитие

· ОДК – Обединен детски комплекс

· ОбДК – Общински детски комплекс

· ЦРД – Център за работа с деца

· ЦУТНТ – Център за ученическо техническо и научно творчество

· НАОП – Народна астрономическа обсерватория с планетариум

· ОЦИДЗИ - Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси

· СУ – Средно училище · ОУ – Основно училище

· РСПБЗН – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

· СУПБЗН/ОУПБЗН – Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението”/ Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението”

· ГДПБЗН – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

· СБУ – Синдикат на българските учители

· ППС – Пожароприложен спорт

· БФППС – Българска федерация по пожароприложен спорт

· РКИЦ – Руски културно-информационен център 9

· СБА – Съюз на българските автомобилисти

· БЧК – Български червен кръст

· ДНСП – Дирекция „Национална служба полиция”

· НДПК – Национално движение по приложно колоездене

· БФА – Българска федерация по авиомоделизъм

· БФАМС – Българска федерация по автомоделен спорт

· БФКС – Българска федерация по корабомоделен спорт

· СБП – Съюз на българските писатели

· СБЖ – Съюз на българските журналисти

· СОСЗ – Съюз на офицерите и сержантите от запаса

· КПД – Културно-просветно дружество

· НСЧ – Национален съюз на читалищата

· НСБМТД – Национален съюз на българските музикални и танцови дейци

· НСК – Национален спортен календар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК – 4 - 1

 

на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси,

които ще подлежат на оценяване за 2021-2022 учебна година

(съгласно Постановление № 138 от 9.04 2021 г.

за приемане на Програма на мерките за закрила

на деца с изявени дарби от държавни,

общински и частни училища през 2021 г. на МС)

 

РАЗДЕЛ І. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,

ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

 

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

1. Национален конкурс „Празник на танца“ – Варна, орг. НЧ „Христо Ботев 1928“. Провежда се на 20 – 21 ноември 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на класически танц, съвременни танцови техники, характерни танци и акробатичен танц.

2. Национален конкурс „Плакат“ за ученици от училищата по изкуствата – Пловдив, орг. НХГ „Ц. Лавренов“. Провежда се м. ноември 2021 г. Ученик от VIII до XII клас до 18-годишна възраст.

3. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов“ – Сунгурларе, орг. Община Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на 31 октомври 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

4. Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, орг. НУМТИ „Д. Петков“ – Пловдив. Провежда се на 11 – 13 ноември 2021 г., гр. Пловдив. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на дървени духови инструменти – флейта, обой, кларинет.

 

Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

 

1. Международен флейтов конкурс – Варна, орг. Фондация „Европейска музикална академия“. Провежда се на 16 – 18 октомври 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

2. Международен конкурс за цигулари „Недялка Симеонова“ – Хасково, орг. Община Хасково. Провежда се на 22 – 24 октомври 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

3. Международен конкурс за тромпетисти – Стара Загора, орг. НУМСИ „Хр. Морфова“ – Стара Загора. Провежда се на 2 – 5 ноември 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

4. Международен конкурс „Франц Шуберт“ – Русе, орг. НУИ „Веселин Стоянов“ – Русе, 19 – 23 ноември 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на пиано и класическо пеене.

 

 

 

Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

1. Международен флейтов конкурс – Варна, орг. Фондация „Европейска музикална академия“. Провежда се на 16 – 18 октомври 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

2. Международен конкурс за цигулари „Недялка Симеонова“ – Хасково, орг. Община Хасково. Провежда се на 22 – 24 октомври 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

3. Международен конкурс за тромпетисти – Стара Загора, орг. НУМСИ „Хр. Морфова“ – Стара Загора. Провежда се на 2 – 5 ноември 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.

4. Международен конкурс „Франц Шуберт“ – Русе, орг. НУИ „Веселин Стоянов“ – Русе, 19 – 23 ноември 2021 г. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на пиано и класическо пеене

 

РАЗДЕЛ IІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,

ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

1. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ГДПБЗН към МВР и НДД. Провежда се през декември 2021 г. в София. Трета възрастова група, първа, втора и трета категория (присъжда се само първо място на националния етап по статут).

2. Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от Национален клуб „Родолюбие“, НДД и др. Провежда се през ноември 2021 г. Втора и трета възрастова група – VІІІ – Х клас и ХІ – ХІІ клас в два формата – електронна презентация и реферат.

3. Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци – класически балет, характерни и съвременни танци „България танцува“, организиран от Община Димитровград и Общинския център за танцово изкуство. Провежда се през ноември 2021 г. в Димитровград. Четвърта възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории – класически, характерен и съвременен танц.

4. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от НДД. Провежда се през декември 2021 г. в София. Трета възрастова група в направление „Народно приложно изкуство“, в два раздела – керамика и декоративни пана и тъкани.

5. Национален литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от Център „Алеф“ и Община Бургас. Провежда се юни 2021 г. в Бургас. Възрастова група VІІІ – ХІІ клас.

 

Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

1. Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Провежда се през ноември 2021 г. Шест състезателни групи – XI клас: ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ

2. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Провежда се през ноември 2021 г. Две състезателни групи – VIII – XII клас.

 

РАЗДЕЛ ІII. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА

И СПОРТА

 1. Международно първенство и държавно първенство за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации*. *лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС – http://mpes. government.bg
 2. Финал на международно първенство или държавно първенство за хора с увреждания, включени в държавния и международен спортен календар на съответните лицензирани спортни организации.
 3. . Финали на държавно първенство за деца в риск по олимпийски вид спорт, включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация, вписана в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК – 4 - 2

 

на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси,

които ще подлежат на оценяване за 2021-2022 учебна година

(съгласно Постановление № 94 от 30.05 2022 г.

за приемане на Програма на мерките за закрила

на деца с изявени дарби от държавни,

общински и частни училища през 2022 г. на МС)

 

 

РАЗДЕЛ I. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

 

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

 1. Национален академичен конкурс за ученици и студенти -акомпанятори "Проф. Савка Шопова", орг. НМА "П.Владигеров"- София. Провежда се 5 - 6 март 2022 г. в София. Ученик от IX – X клас и от XI – XII клас, класиран индивидуално до 18 годишна възраст.
 2. Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, орг. НГСЕИ – Пловдив. Провежда се 25 - 26 март 2022 г. в Пловдив. Ученик от VIII до XI клас, индивидуален изпълнител до 18- годишна възраст от първа възрастова група по специалностите драматичен театър, куклен театър, пантомима.
 3. Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НМУ „Л. Пипков” – София. Провежда се на 30 март 2022 г. в София. Ученик от VIII - IX клас и от Х - ХІІ клас до 18-годишна възраст.
 4. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене „Песенна дъга над Кутев”, орг. НУФИ „Ф.Кутев”. Провежда се на 1 април 2022 г. в Котел. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, каба гайда, гъдулка, тамбура и акордеон.
 5. Национален конкурс за инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“. Провежда се 7 - 10 април 2022 г. в Провадия. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, валдхорна, ударни инструменти и класическо пеене.
 6. Национален конкурс за танцьори „Златна гега”, орг. НУФИ „Филип Кутев” – Котел. Провежда се на 16 април 2022 г. в Котел. Ученик от VIII до XI клас, индивидуален изпълнител до 18- годишна възраст.
 7. Национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката, орг. НМУ „Л.Пипков” – София. Провежда се на 24 април 2022 г. в София. Ученик от ІХ - Х клас до навършване на 18-годишна възраст.
 8. Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“, орг. НУМСИ „Проф. П. Владигеров”, УН „Родни звуци”. Провежда се 29 - 30 април 2022 г. в Бургас. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на пиано, цигулка и виола, нисък щрайх – виолончело и контрабас, класическа китара, дървени духови инструменти, медни духови инструменти, ударни инструменти, класическо пеене.
 9. Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, орг. Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче”, Община Стара Загора. Провежда се 30 април - 1 май 2022 г. в Стара Загора. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон.
 10. Национален конкурс за млади изпълнители на кавал и добруджанска песен „Иван Георгиев“, орг. Община Генерал Тошево, НЧ „Дора Габе 1940“, с. Дъбовик. Провежда се на 15 май 2022 г. в с. Дъбовик, община Генерал Тошево. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на кавал и народно пеене.
 11. Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография „Фото Академика” - София, орг. Фотографска академия „Янка Кюркчиева”. Провежда се на 01 юни 2022 г. в София. Ученик от VIII до XI клас до 18-годишна възраст, четири раздела - артистична фотография, репортажна фотография, портрет и пейзаж.
 12. Национален конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува", орг. НУФИ „Широка лъка“. Провежда се 11-12 юни 2022 г. в Широка лъка. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура.
 13. Национален акордеонен конкурс “Танцуващи клавиши”, орг. Община Нови Пазар, НЧ ”Хр.Ботев”. Провежда се 9 -11 юни 2022 г. в Нови Пазар. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.
 14. Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев”, орг. НМУ „Л. Пипков” – София. Провежда се 27 - 28 март и 12 - 13 юни 2022 г. в София. Ученик от ХI и XII клас до 18-годишна възраст.
 15. Национален конкурс за млади джаз изпълнители, орг. НУМСИ "Хр.Морфова" - Ст. Загора. Провежда се на 18 юни 2022 г. в Стара Загора. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст - певец.
 16. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”, орг. Община Нови Пазар и НЧ ”Хр.Ботев”. Провежда се 17 - 19 юни 2022 г. в Нови Пазар. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.
 17. Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн, орг. МК и НДК. Провежда се 27 юни – 08 юли 2022 г. в София. Ученик от VIII до XI клас до 18-годишна възраст: по живопис; графика; скулптура; художествена керамика; силикатен дизайн; художествена дърворезба/мебел; художествена обработка на метали; художествена тъкан; моден дизайн; рекламна графика/графичен дизайн; илюстрация и оформление на книгата/анимация; детски играчки; иконопис; стенопис/мозайка/витраж; пространствен дизайн/промишлен дизайн; сценичен костюм; театрален, кино и телевизионен декор/театрална кукла.
 18. Национален конкурс за класическа китара "Живи струни", орг. НУИ "П.Пипков" – Плевен, Сдружение "Изкуството до мен", читалище ЛИК-1959". Провежда се 01- 3 юли 2022 г. в Плевен. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст.
 19. Национален фолклорен конкурс "Дунавски славеи", орг. Община Русе, ОДЦ за култура и изкуство – Русе. Провежда се 09-10 юли 2022 г. в Русе. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура.

 

 • МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
 1. Международен конкурс за класическа китара, орг. НЧ „Братство1869”, НЧ "Пробуда 1961", Община Кюстендил. Провежда се 07 - 09 април 2022 г. в Кюстендил. Ученик от VIII до XII клас, индивидуалeн изпълнител до 18-годишна възраст на класическа китара.
 2. Международен конкурс за инструменталисти, певци и композитори „Музиката и земята“, орг. Фондация „Земята и хората“. Провежда се 26-29 април 2022 г. в София. Ученик от VIII до XII клас, индивидуалeн изпълнител до 18-годишна възраст на класическа китара.
 3. Международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални изпълнители „Проф. Асен Диамандиев“, орг. Сдружение "Мюзик Контекст", СБМТД, НМА "Проф.П.Владигеров" - София, АМТИИ "Ас.Диамандиев" - Пловдив. Провежда се 24- 26 юни 2022 г. в Боровец. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на клавищни инструменти, класическо пеене, класическа китара, струнни инструменти, духови инструменти.
 4. Международен фолклорен конкурс „Пауталия”, орг. Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869”. Провежда се 01 - 03 юли 2022 г. в Кюстендил. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на народно пеене, тамбура и акордеон.
 5. Международен конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство "Орфееви таланти" - Пловдив, орг. АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив и Национален младежки фолклорен съюз. Провежда се 15 - 17 юли 2022 г. в Пловдив. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура.
 6. Международен младежки конкурс „Надежди, майстори, таланти“, орг. Община град Добрич. Провежда се 05 - 09 септември 2022 г. в Добрич. Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна възраст на пиано, цигулка, виола, класическа китара.

 

РАЗДЕЛ IІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,

ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

 

 1. Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД. Провежда се през февруари 2022 г. в София. Трета възрастова група – VІІІ–ХІІ клас: в направление литературно творчество и в направление изобразително изкуство – раздел рисунка и раздел приложно изкуство.
 2. Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт център „Кърнолски“, РУО – София-град, дирекция „Образование“ и район „Оборище“ – Столична община, и др. Провежда се през март 2022 г. в София. Четвърта възрастова група солисти – поп вокал, хореография и инструменталисти - струнни, клавирни и духови.
 3. Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, организиран от ЦПЛР-ОДК – Варна и община Варна.
 • се през февруари 2022 г. във Варна. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас
 1. Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка и хумористична литературна творба, организиран от община Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“ - Казанлък. Провежда се през март 2022 г. в Казанлък. VІІІ–ХІІ клас, 3-та група, литературна творба

VІІІ–ХІІ клас, първа категория, 4-та възрастова група, весела детска рисунка

 1. Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна и община Варна. Провежда се през април 2022 г. във Варна. Трета и четвърта възрастова група, индивидуални изпълнители по народно пеене и инструменталисти: гайда, кавал, тамбура и гъдулка.
 2. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив и община Пловдив. Провежда се през април 2022 г. в Пловдив. Четвърта възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, раздел солисти.
 3. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна разработка (проект) и за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоевград и община Благоевград. Провежда се през април 2022 г. в Благоевград. Една група – VІІІ-ХІІ клас, в конкурса за есе и една група – VІІІ-ХІІ клас, в конкурса за индивидуална научна разработка (проект).
 4. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”, организиран от община Бургас, къща музей „Петя Дубарова”, РУО – Бургас.
 • се през май 2022 г. в Бургас. Една група – VІІІ–ХІІ клас, в две направления – поезия и проза.
 1. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ЦРД – Враца и община Враца. Провежда се през май 2022 г. във Враца. Втора възрастова група - VIII –ХІІ клас, в два раздела - стихотворение и есе
 2. Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД. Провежда се през май 2022 г. в София. Трета възрастова група - VIII-XII клас, в разделите поезия, проза, рисунка, приложно изкуство.
 3. Национален балетен конкурс за купа „Българска роза“, организиран от община Казанлък и ЦПЛР-ОДК „Св. Иван Рилски“ - Казанлък. Провежда се през юни 2022 г. в Казанлък. VIII-XII клас в три жанра – класически, характерен и съвременен танц.
 4. Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.
 • се през юни 2022 г. в София. Три възрастови групи – VIII-XII клас, в направленията: поезия, проза (разказ или есе), рисунка и приложно изкуство (присъжда се само първо място на националния етап по статут).
 1. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата” от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от ГДПБЗН към МВР и НДД.
 • се през юни 2022 г. в София. Трета възрастова група, първа, втора и трета категория.

(присъжда се само първо място на националния етап по статут).

 1. Национален литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от Център „Алеф“ и община Бургас. Провежда се юни 2022 г. в Бургас. Възрастова група VІІІ–ХІІ клас
 2. Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК-Несебър. Провежда се през юли 2022 г. в Несебър. Втора възрастова група – VIII-XII клас, индивидуални изпълнители в раздел „Хореография“, категория съвременен танц.

 

Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

 

 1. Национално зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас. Провежда се през януари 2022 г. в Ямбол. Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
 2. Национално състезание по лингвистика.
 • се през януари 2022 г. в София. Пет състезателни групи – VIII–ХІІ клас
 1. Пролетни математически състезания.
 • се през март 2022 г. в Русе. Пет състезателни групи – VІІІ–ХIІ клас.
 1. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил.
 • се през март 2022 г. в Ловеч. Пет състезателни групи –VІІІ–ХІI клас.
 1. Пролетно национално състезание по физика. Провежда се през март 2022 г. във Вършец. Пет състезателни групи – VІІІ–ХIІ клас.
 2. Пролетни състезания по информатика. Провеждат се през април 2022 г. във Велико Търново. Три състезателни групи – VIII -XII клас.
 3. Национално състезание по финансова грамотност. Провежда се през март 2022 г. в Русе. Пет състезателни групи – VIII -XII клас (присъжда се само първо място на националния етап).
 4. Национално състезание „Ключът на музиката“. Провежда се през март 2022 г. в гр. Пловдив Една състезателна група – Х клас
 5. Национална олимпиада по руски език.
 • се през март 2022 г. в Пловдив. Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
 1. Национална олимпиада по френски език.

Провежда се през март 2022 г. в Бургас. Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.

 1. Национална олимпиада по италиански език.

Провежда се през март 2022 г. в София Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.

 1. Национална олимпиада по испански език.
 • се през март 2022 г. във Велико Търново. Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
 1. Национална олимпиада по английски език.
 • се през март 2022 г. в Кърджали. Пет състезателни групи – VIII-XII клас.
 1. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Провежда се през март 2022 г. в Гоце Делчев. Четири състезателни групи – VІІІ– ХІІ клас.
 2. Национална олимпиада по информатика.

Провежда се през март 2022 г. в Плевен. Три състезателни групи – VIII -XII клас

 1. Национална олимпиада по биология и здравно образование.
 • се през март 2022 г. в Силистра. Три състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национална олимпиада по философия.
 • се през март 2022 г. във Видин. Две състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.
 1. Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“.

Провежда се през април 2022 г. в Стара Загора. Една състезателни група – VІІІ –ХІІ клас.

 1. Национално състезание по компютърни мрежи.
 • се през април 2022 г. в София. Една състезателна група – VІІІ–ХІІ клас.
 1. Национално състезание по предприемачество „Практични финанси“. Провежда се през април 2022 г. в София. Две състезателни групи – VІІІ- ХІІ клас.
 2. Национална олимпиада по немски език.

Провежда се през април 2022 г. в Плевен Пет състезателни групи – VIII-XII клас.

 1. Национална олимпиада по физика.
 • се през април 2022 г. в Русе. Пет състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национална олимпиада по лингвистика.
 • се през април 2022 г. във Видин. Пет състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.
 1. Национална олимпиада по математика.
 • се през април 2022 г. в София. Две състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национална олимпиада по български език и литература.
 • се през април 2022 г. във Велико Търново. Три състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национална олимпиада по техническо чертане.
 • се през април 2022 г. в София. Три състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН
 • се през април 2022 г. в София. Една състезателни група – VІІІ–ХІІ клас
 1. Национална олимпиада по история и цивилизации. Провежда се през април 2022 г. в Смолян. Две състезателни групи – X и XII клас
 2. Национална олимпиада по география и икономика.
 • се през април-май 2022 г. в Русе. Три състезателни групи – VIII – IX, X и XI-XII клас
 1. Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“. Провежда се през май 2022 г. в Кърджали. Една състезателна група – Х клас
 2. Национална олимпиада по астрономия.
 • се през май 2022 г. в Бургас. Три състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национална олимпиада по информационни технологии.
 • се през май 2022 г. в Монтана. Две състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национална олимпиада по гражданско образование.
 • се през май 2022 г. в Пловдив. Две състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национален летен турнир по информатика.
 • се през юни 2022 г. в Стара Загора. Три състезателни групи – VIII -XII клас
 1. Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.
 • се през ноември 2022 г. Шест състезателни групи – XI клас:

ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ

АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ

АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ

АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ

АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ

АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ

 1. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Провежда се през ноември 2022 г. Две състезателни групи – VIII – XII клас.

 

В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА

 

 1. Международна Менделеева олимпиада по химия.

Провежда се през април-май 2022 г. в Унгария, Будапеща Възрастова група X – XII клас.

 1. Международна олимпиада по философия.
 • се май 2022 г. в Лисабон, Португалия. Възрастова група до 18 години.
 1. Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота”, организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
 • се през юни 2022 г. в Несебър. VIII-XII клас, за индивидуални изпълнители в два раздела – пиано и забавна/естрадна песен.
 1. Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за ученически индивидуални проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от НДД, община Силистра, Фондация „Еврика”, РИОСВ - Русе, ЦПЛР ОДК - Силистра. Провежда се през юни 2022 г. в Силистра. VIII-XII клас индивидуални участници с проекти по избрана тема.
 2. Международна олимпиада по математика. Провежда се през юли 2022 г. в Осло, Норвегия. Възрастова група до 18 години.
 3. Международна олимпиада по физика. Провежда се през юли 2022 г. в Беларус. Възрастова група до 18 години.
 4. Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”, организиран от общините Созопол, Поморие и Бургас и сдружение „Радост на брега“. Провежда се през юни 2022 г. в Созопол. Четвърта възрастова група – VІII – XII клас, в раздел музикално изкуство: народно пеене, кавал, поп пеене, пиано.
 5. Международна олимпиада по биология. Провежда се през юли 2022 г. в Ереван, Армения. Възрастова група ІХ–ХІІ клас
 6. Международна олимпиада по химия. Провежда се през юли 2022 г. в Тянжин, Китай. Възрастова група Х–ХІІ клас
 7. Международна олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се юли 2022 г. в о-в Ман, Великобритания. Възрастова група до 18 години
 8. Международна олимпиада по информатика. Провежда се през август 2022 г. в Индонезия. Възрастова група до 18 години
 9. Международна олимпиада по география и икономика. Провежда се през юли 2022 г. във Франция. Възрастова група до 18 години
 10. Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на детска и забавна песен „Речни ноти”, организиран от община Тутракан, Общинския център за извънучилищни дейности – Тутракан. Провежда се през август 2022 г. в Тутракан. Четвърта възрастова група – VІII – XII клас, индивидуални изпълнители на забавна песен.
 11. Международна олимпиада по астрономия. Провежда се през октомври 2022 г. в Италия. Възрастова група до 18 години.
 12. Европейска олимпиада по информатика. Провежда се 2022 г. Възрастова група, VIII клас
 13. Балканска олимпиада по информатика. Провежда се 2022 г. Две възрастови групи - VIII клас и IX – XII клас
 14. Балканска олимпиада по математика. Провежда се 2022 г. Две състезателни групи – VIII клас и IX – XII клас
 15. Европейска олимпиада по физика (EuPhO). Провежда се през май 2022 г. Словения Възрастова група до 18 години.
 16. Европейска олимпиада по информатика за девойки (EGOI). Провежда се през октомври 2022 г. в Турция. Възрастова група до 18 години.
 17. Международен фестивал „Съзвездия в Несебър“ - организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър. Провежда се през август 2022 г. в Несебър. VIII-XII клас, раздел изобразително изкуство

 

Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 1. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния спортен календар на МОН.

Провеждат се април – юни 2022 година. а) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място в един от спортовете - бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини (без щафета)

б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда от отбор, класиран на първо, второ или трето място, в един от спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал и футбол.

 1. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система - един за календарната година за съответната възраст и пол, определено от съответната лицензираната българска спортна федерация/асоциация, администрираща спорта за хора с увреждания и отговарящо на условията по букви „а” и „б”. Провеждат се април – юни 2022 година. а) ученик от държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, класиран до навършване на 18 години на първо място по един вид спорт, спортна дисциплина, категория (при най-малко трима участници в дисциплина или категория).

б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, спечелил индивидуална награда в един от колективните спортове.

 1. Финали на световни, европейски и балкански първенства и на състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, автомоделизъм и корабомоделизъм, включени в Националния спортен календар на МОН. Провеждат се през май и юни 2022 г. Ученик от държавно, частно или общинско училище от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място.
 2. Финали на международни и държавни състезания/първенства по видове спорт, включени в раздел III на програмата - мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта за 2022 г. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, от VIII до XII клас, класиран до навършване на 18 години по мерки от раздел III на Програмата.

 

РАЗДЕЛ ІII. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 • за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

I. Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:

1. Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез Министерството на младежта и спорта (ММС) или ученик в частно училище, класиран до навършване на 18-годишна възраст, по спортовете включени в мярка 2 на раздел III на Програмата за 2022 г.:

- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство;

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство.

2. Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, класиран до навършване на 18-годишна възраст:

- Индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката.

2.1. Подпомагане за участие в тренировъчни лагери, национални и международни спортни състезания по спортове, включени в мярка 2 от раздел III на програмата за 2022 г.

 1. .2 Подпомагане за обучение в курсове по изкуства и наука, участие в пленери, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. 1.1.Ученик в държавно спортно училище или ученик в частно училище предоставил:

- документ за участие в тренировъчен лагер, в държавно или международно състезание;

- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите;

- документ по чл.14, ал.2, удостоверяващ класирането по чл.14, ал.1 от НУРОЗДИД.

3. Ученик в държавно спортно училище при представяне на документите по чл. 14а, ал.2 от НУРОЗДИД.

II. Стимулиране на деца с изявени дарби чрез стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД.

1. Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, ученик в частно училище или ученик в общинско училище, класиран до навършване на 18 години по спортовете включени в мярка 2 на раздел III на Програмата за 2022 г.:

- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство;

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство.

Международно първенство и държавно първенство за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации*.

*Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС - http://mpes.government.bg

Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско първенство и Балканско първенство** включени в календарите на лицензираните български спортни федерации по:

- олимпийските спортове включени в Зимни олимпийски игри 2022 г. в Пекин, Китай и Летни олимпийски игри 2024 г. в Париж, Франция;

- неолимпийските спортове по които през учебната 2021/2022 г. се осъществява обучение в спортните училища;

- спортовете включени в Ученическите игри.

**постигнатото класиране на Балканско първенство да е при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория.

2. Ученик от VIII до XII клас, класиран в индивидуален спорт до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство по спортовете: спортна акробатика, бадминтон, биатлон, бобслей, борба, бокс, брейк, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика, модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут, скокове във вода, артистично плуване, ски алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, стрелба с лък, стрелба – трап и скийт, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шахмат, шорттрек, шотокан карате-до и художествена гимнастика.

Не се включват: финали на първенства с регламенти на европейски регионални първенства, турнири, купи, кръгове.

3. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство в колективните спортове баскетбол, водна топка, волейбол, ръгби, футбол, хандбал, хокей на трева и хокей на лед.

- Финал на държавно първенство* за съответната възрастова група и пол, включени в 1спортна гимнастика, стрелба с лък, стрелба – трап и скийт, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек и художествена гимнастика и при спазване на следните изисквания:

Не се включват:

- финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове;

- в индивидуалните видове спорт дисциплини като щафети, двойки, тройки, четворки и др.

- финали на състезания по гребен ергометър;

- финали на лекоатлетически състезания в зала;

- финали на летни състезания с ролкови ски.

 

 1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда**, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство в олимпийски колективен спорт: баскетбол, водна топка, волейбол, ръгби, футбол, хандбал, хокей на трева и хокей на лед.

**Индивидуалните награди в колективните спортове са публикувани на електронната страница на ММС

Финал на международно първенство или държавно първенство за хора с увреждания, включени в държавния и международен спортен календар на съответните лицензирани спортни организации.

5. Ученик от VIII до XII, класиран:

- в индивидуален спорт до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на паралимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство.

- индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално първенство - без щафети, двойки, тройки, четворки и др.

- спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове на паралимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство.

- спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство в колективен спорт.

 • на държавно първенство за деца в риск по олимпийски вид спорт, включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация, вписана в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС.
 1. Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално първенство по спортовете: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и таекуондо WT.

Национален и международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел I и II на програмата за 2022 г.

 1. Ученик от VIII до XII клас в държавно спортно училище, финансирано от ММС, класиран до навършване на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект.

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК - 5

на състезания и конкурси,

които ще подлежат на оценяване за 2021-2022 учебна година

(съгласно Общинския календар)

Списък на международни, национални, областни и общински олимпиади, състезания, конкурси, научни конференции и фестивали, организирани и провеждани от Община Димитровград

 1. Международно математическо състезание "Математика без граници" – есен 2021, зима 2022, пролет 2022, финал юли-август 2022г.;
 2. Общински конкурс за аппликация „Зимна приказка” – януари 2022г.;
 3. Поетичен конкурс Усещане за любов 2022;
 4. Общински конкурс за изработване на мартеници Пижо и Пенда 2022;
 5. Общински конкурс за рисунка по повод 3-ти март - националния празник на Република България - За свободата българска;
 6. Национално състезание на СБНУфинал;
 7. Общински рецитаторски онлайн конкурс „България, земя на герои” 2022]
 8. Национален детски конкурс за рисунка на кулинарна тематика „Рецептите на баба" - национален етап;
 9. Национално състезание по финансова грамотност – областен кръг – 19.02; национален кръг – 19.03.2022г.;
 10. Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" – общински, областен и национален етап;
 11. Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе "Детство мое - реално и вълшебно" - национален етап;
 12. Математическо състезание "Европейско Кенгуру", 17 март 2022г. - областен етап;
 13. Математическо състезание "Европейско Кенгуру Плюс", 16 април 2022г. - областен етап, национално класиране;
 14. Пролетно математическо състезание за ученици от ІV класс – март 2022г.;
 15. Великденско математическо състезание, 16 април 2022г. – областен етап;
 16. Общински конкурс за детско творчество „Шанс `2022;
 17. Национално състезание по БДП – общински (8.05.), областен, национален етап;
 18. Общински конкурс за слънчев часовник – 60 години НАОП, 11 май 2022г.;
 19. Национално състезание за деца от подготвителните групи в училища и детски градини „Аз ще бъда ученик” – 13 май 2022г.;
 20. Математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки“, 14.05.2022г.;
 21. Национален фестивал на детската забавна песен "Златен извор";
 22. Седмица на спорта "Спорт за всички" – общински турнири по видове спорт – 17 май;
 23. Национален детски и младежки фолклорен фестивал „Да се хванем за ръце, да пеем и танцуваме от сърце” – НЧ „Нов път-2011”, с. Добрич;
 24. Регионален детски празник „Децата пеят и танцуват” - НЧ „Събуждане - 1927”, с. Радиево;
 25. Национален фолклорен събор „Читалището – храм на българския дух” – НЧ „Селска пробуда - 1927”, с. Крепост;
 26. Общински спортни турнири по повод празника на града – видове спорт.;
 27. Общински конкурс Илюстрация по българска народна приказка - октомври 2021г.;
 28. Конкурси, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители - рисунки, есе – 2021;
 29. Национален танцов конкурс „България танцува” – 2021 – онлайн издание;
 30. Международен турнир по свободна борба Еню Вълчев, декември 2021;
 31. Коледен турнир по бадминтон, декември 2021

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оценяването на постиженията се извършва на база посочените в Приложение 1 видове състезания и точки. За един вид олимпиада или състезание се оценява само най-високото постижение.

 

 

по ред

Състезание/ турнир

 

 

Общинско

класиране

 

брой точки

Областно

класиране

 

брой точки

Национално класиране

 

брой точки

Международно класиране

 

брой точки

 

 

1.

Ученическа олимпиада, организирана от МОН по съответните учебни предмети

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

I м. – 15 т.

II м. – 14 т.

III м. – 13 т.

Участник в национален кръг – 10 т.

 

 

 

2.

 

Национално състезание организирано от МОН

 

 

 

I м. – 6 т.

II м. – 5 т.

III м. – 4 т.

 

I м. –10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

3.

 

Международна ученическа олимпиада

 

 

 

 

 

I м. – 25 т.

II м. – 23 т.

III м. – 22 т.

Участник в международен кръг – 20 т.

 

4.

Международно ученическо състезание и конкурс

 

 

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

5.

Световно първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

 

I м. – 25 т.

II м. – 23 т.

III м. – 22 т.

Участник в СП – 20 т.

 

6.

Европейско първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

 

I м. – 20 т.

II м. – 19 т.

III м. – 18 т.

Участник в ЕП – 15 т.

 

7.

Балканско първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

 

I м. – 17 т.

II м. – 16 т.

III м. – 15 т.

 

8.

Държавно първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

I м. – 15 т.

II м. – 14 т.

III м. – 13 т.

 

 

9.

Световна купа, международни турнири (в календара на лицензирани спортни федерации)

 

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

10.

Национални състезания и турнири организирани от лицензирани спортни федерации

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

11.

Ученически конкурс, състезание -

съгласно Общинския календар

 

I м. – 3 т.

II м. – 2 т.

III м. – 1 т.

I м. – 6 т.

II м. – 5 т.

III м. – 4 т.

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Експертно-консултативна комисия Приложение 3

по стипендиите и финансово стимулиране

на Община Димитровград

 

ИСКАНЕ

 

От …………………………………………………………………………………………………..

/ име, презиме и фамилия /

В качеството си на ………………………………………………………………………………..

(кандидат - при навършено пълнолетие; законен представител)

 

с лична карта №……………………, издадена на…………………..от………….…….………..

ЕГН………………………., месторождение……………………………………………………..

постоянен адрес:…………………………………………………………………………………..

тел……………………….., настоящ адрес:…………………………………………….…...……

На основание на Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград отправям искане за:

Отпускане на ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(Стипендия „Димитровградско дарование”; Еднократен финансов стимул)

на …………………………………………………………., ЕГН……………………………….

/ име, презиме, фамилия на детето /

……………………………………………………………………………………….…………….

/ настоящ адрес на детето /

……………………………………………………………………………………………………..

/ ученик в училище през 2021-2022 учебна година/

 

Прилагам следните документи:

 1. Попълнено Приложение 3 с до пет постижения на кандидата.
 2. Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;
 3. Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;
 4. Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/, но не повече от пет, за участия през 2021-2022 учебна година в местни, регионални, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства, съответстващи на информацията в Приложение 3, за които на ученика не са присъждани финансови стимули по Наредба 21. Сертификатите се номерират и подреждат по реда и съответстват на описаните постижения в Приложение 3
 5. Мотивационно писмо;
 6. Препоръка от преподавател/ треньор в областта, за която се кандидатства, за начален етап от класен ръководител. При липса на издаден сертификат за описано постижение преподавателят/ треньорът удостоверява в препоръката съответното постижение;
 7. Служебна бележка от учебното заведение, че ученикът няма наложени наказания по чл. 199, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО през учебната 2021/22 година.

 

Забележка. При подаване документите се проверяват от Секретаря на комисията. Непълни или некоректно попълнени документи не се приемат.

 

Димитровград

 1. 1 г. Подпис:……………………………

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Индивидуална таблица за постиженията

на кандидата за финансово стимулиране през 2021 г.

 

..............................................................................................................................................

/име, презиме и фамилия на кандидата/

 

...............................................................................................................................................

/училище/

Кандидатът попълва картата като описва не повече от 5 постижения за периода 15.09.2021 г. – 14.09.2022 г., които съответстват на приложените сертификати или при невъзможност да бъдат представени такива на препоръката от преподавателя /треньора/.

Оценяването на постиженията се извършва на база посочените в Приложение 1 и 2 видове състезания и точки. За един вид олимпиада или състезание се оценява само най-високото постижение.

 

по ред

Състезание/ турнир

 

Общинско

класиране

(място)

Областно

класиране

(място)

Национално класиране

(място)

Международно класиране

(място)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файлове: