ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ 2018

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на кметове на кметства в Община Димитровград - част II :

 

Име

Кметство

 

Декларации

 

ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ

С. БРОД

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ИВАН ИВАНОВ

С. ЗЛАТО ПОЛЕ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЗЛАТКА ТЕНЕВА

С. КРУМ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЕМИЛ МАРИНОВ

С. СКОБЕЛЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ДИМИТЪР БЕЛЧЕВ

С. КРЕПОСТ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КОЛЮ ПАВЛОВ

С. МАЛКО АСЕНОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ГР. МЕРИЧЛЕРИ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ТОДОР АТАНАСОВ

С. КАСНАКОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЯНКО ЯНЕВ

С. ГОРСКИ ИЗВОР

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЛАТКА ЛАТЕВА

С. БРЯСТ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КРАСИМИРА СТАЛЕВА

С. ДОЛНО БЕЛЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КОСТАДИН АТАНАСОВ

С. ЯБЪЛКОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

С. ЗДРАВЕЦ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ПЕТЪР КАСЕВ

С. ВЪРБИЦА

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

МИЛЕН МАКЬОВ

С. БОДРОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

БОГДАН КИРЕВ

С. ВОДЕН

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЖИВКО ЯНКОВ

С. ЧЕРНОГОРОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ПЕЮ КОЛЕВ

С. СТАЛЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ФИЛЮ СТОЕВ

С. СТРАНСКО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КРАСИМИР ХРИСТОВ

С. РАДИЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

МАРИН МАРИНОВ

С. ДОБРИЧ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ПЕНКА ТОНЕВА

С. ГОЛЯМО АСЕНОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

 

 

 

 

 

Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към ОбС-Димитровград

 

ДОКЛАД

 

ПО ЧЛ. 3, АЛ.8, ВР. С §5 от ПЗР

на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС№209 от 26.09.2018г. , обн. В ДВ бл. 81 от 02.10.2018г., вл. сила на 05.10.2018г.

 

            Днес на 12.10.2018г. Постоянната комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към ОбС-Димитровград в състав:

 

Председател:  Юлиян Семерджиев

Секретар:       Галина Чингарова

Членове:         1. Ива Александрова

                        2. Тодор Тодоров

                        3. Валентина Кунева

 

и в изпълнение на предвиденото задължение по чл. 3, ал.8 вр. §5 от ПЗР на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС№209 от 26.09.2018г. , обн. В ДВ бл. 81 от 02.10.2018г., вл. сила на 05.10.2018г., а именно в едномесечен срок от влизане в сила на посочената наредба да изготви доклад до общинския съвет за неподадени в срок декларации изготви настоящия доклад, както следва:

 

            1. В изпълнение на изискванията на чл. 35. от ЗПКОНПИ (1) Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават следните декларации:

1. декларация за несъвместимост;

2. декларация за имущество и интереси;

3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;

4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

(2) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават пред органа по избора или назначаването, а декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 – пред Комисията.

(3) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават по образец, утвърден от органа по избора или назначаването.

(4) Декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 се подават по образец, утвърден от Комисията.

(5) Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител. Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

            Това задължение възникна и за лицата по чл.6 ал.1 т.46 / управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет - само по отношение на декларациие по чл.35/  и лицата по §2 т.5 от ПЗР на ЗПКОНПИ /кметовете на кметства/, които следваше да подадат декларациите, визирани в чл. 35 пред постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Димитровград до 08.06.2018г. съгласно §4 ал.3 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

            2.На осн.чл. 4 ал.2 от посочената по-горе Наредба за подадените декларации се води публичен регистър, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта на интересите съгласно чл. 37 ал.1 т.12-14 от ЗПКОНПИ.

            3.Към ОбС-Димитровград се води посочения публичен регистър, като всички подадени декларации в частта за интересите е публична и достъпна в интернет страницата на Община Димитровград подраздел Общински съвет.

            4.След направена справка в поддържания регистър на декларациите се установи, че има подадени  в срок до 08,06,2018г. първоначално 22 бр.декларации от кметове на кметства и 1 бр. декларация от управителя на МБАЛ ”Света Екатерина”. В предвидения едномесечен срок за коригиращи декларации, а именно до 08,07,2018г. са подадени 13 бр. коригиращи декларации на чл. 38, ал.2 от ЗПКОНПИ.

            Няма декларации, които са подадени извън предвидените в ЗПКОНПИ срокове.

            Всички кметове на кметства са подали необходимите декларации, за които са задължени по ЗПКОНПИ.

 

 

 

                                               Председател:  Юлиян Семерджиев……………………

Секретар: Галина Чингарова…………………………...

Членове:1. Ива Александрова………………………….

                                                                2. Тодор Тодоров……………………………..

                                                               3. Валентина Кунева…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf