Бюджет на Община Димитровград за 2021 г.

 

Бюджет на Община Димитровград за 2021 година по агрегирани показатели

Приходна част на бюджета за 2021 година

Разходна част на бюджета за 2021 година по функции и дейности

Програма за капиталовите разходи за 2021 година

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 година

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет през 2021 година

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между общински училища и общински детски градини, прилагащи системата на делегиран бюджет в сфера "Образование" и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2021 година

Файлове: