АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

Изображение 30086

Адрес: гр. Димитровград, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, етаж 1, южен вход

Управител: Гергана Тодорова

телефон : 0391 712 65 : 0889 855 669

e-mail: [email protected]

Описание на услугата:

Със заповед № РД-01-2517/31.12.2020г., на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, община Димитровград е създадена социалната услуга „Асистентска подкрепа“ финансирана от държавния бюджет с капацитет 133бр. потребители

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда от назначен на длъжността „социален асистент“ за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

 

Социални услуги, които предоставя по чл.15 , ал. 10 от ЗСУ:

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са от следните целеви групи:

  • лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

„Възрастни хора в над трудоспособна възраст са лица, навършили определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ;
  • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

 

Насочване на потребителите в услугата:

Насочването за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ се извършва от община Димитровград по желание на лицето, което то може да заяви - устно - на място или по телефон или писмено - на място, чрез кореспонденция, включително по електронен път.

Необходимите документи за издаването на предварителна оценка на потребностите от социалната услуга „Асистентска подкрепа” и придружаващи Заявлението-декларация (Приложение № 1), които следва да представи кандидат-потребителят за ползване на „Асистентска подкрепа” са: :

  • Документ за самоличност или Акт за раждане -ако кандидатът е дете (представя се за справка;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); копие от други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето/детето (актуална епикриза, етапна епикриза и др.) и доказващи нуждата от помощ при извършване на ежедневни дейности в домашна среда
  • Копие на данни на личния лекар на лицето - от здравноосигурителната книжка и/или рецептурната книжка на лицето, и/или друг официален документ
  • Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес);
  • Документ, удостоверяващ представителството – за настойничество или попечителство (при наличие на такъв);
  • Копие на заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки и/или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето
  • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Заявления-декларации от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се приемат в Център за комплексни услуги на община Димитровград, с адрес: гр. Димитровград, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, етаж 1, южен вход, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Заявяване на услугата може да бъде извършено и на телефони 0391 712 65, 0889 855 669 или на електронна поща (е-mail): [email protected]

 

Прикачени файлове:

Заявление –декларация-приложение 1

Декларация съгласие - приложение 12_1