Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки и с цел опазване здравето и живота на българските граждани по време на християнския празник Цветница

З А П О В Е Д

№РД-06-425

Димитровград 10.04.2020 год.

 

              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Р България, Заповеди  на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и с цел опазване здравето и живота на българските граждани по време на християнския празник Цветница

 

Н А Р Е Ж Д А М:

              

            Забранявам продажбата на цветя и върбови клонки пред църквите на територията на Община Димитровград.

            Всички кметове и кметски наместници, съвместно с църковните настоятелства, да участват в прилагането на мерките за безопасност в църковните храмове.

               Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград и да се връчи на заинтересованите лица за изпълнение.

               Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Венета Колева  – секретар  на Община Димитровград и на кметовете и кметските наместници на населените места.

 

 ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград