Заповед РД 06 785

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-785

гр. Димитровград, 23.06.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение на Министерски съвет № 378 от 12.06.2020г. за удължаване срока  на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 23 юни 2020г. до 30 юни 2020г.:

 

1.1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищно образование.

Институциите в системата на училищното и предучилищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние, в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

По изключение от забраната, се допуска присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищно образование за осъществяване на дейности:

- по приключването на учебната 2019/2020г., за практически обучения и изпити по практика, както и за подготовката на учебната 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие;

- за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование, съобразно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

В тези случаи, директорът на съответната институция създава организация за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

 

1.2.1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито, могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1, 5 метра, съобразно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

1.2.2. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1, 5 метра, съобразно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

1.2.3. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-353 от 22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването, Заповеди №№ РД-09-632 от 23.06.2020г. и РД-09-681 от 24.06.2020г. на Министъра на младежта и спорта и Указанията за прилагане на противоепидемични мерки на спортни обекти и съоръжения, утвърдени от Министъра на младежта и спорта.

 

1.3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, съгласно указанията по точка 2 от настоящата заповед;

 

1.4.1. Културно-развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически и лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове и други масови събирания), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), съгласно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

1.4.2. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването и Методическите указания и препоръки за защита на служителите и публиката, дадени от Министерство на културата. (http://mc.government.bg/ page.php?p=750&s=764&sp=0&t=0&z=0)

 

1.5. Считано от 01 юли 2020г. се възстановява функционирането на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида. Организатор КХТВХНПСП и уредникът на съответния клуб създават организация и упражняват контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

 

1.6. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на Здравеопазването.

 

3. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-696 от 15.06.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

 

4. За прилагането на въведените противоепидемични мерки, в съответната институция (образователна, спортна, културна, социална) се утвърждават  правила и указания, съобразно спецификата й, които се свеждат до знанието на персонала й, участниците в мероприятията, посетителите й.

 

5. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград                         

 

 

 

 

 

Съгласувал:

 

 

Венета Колева

Секретар на Община Димитровград

 

Димитър Гавазов

Главен юрисконсулт

 

 

Изготвил:

 

Диана Дончева

Директор на Дирекция ЕНППХД