ЗАПОВЕД № РД-06-638 във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-638

гр. Димитровград, 03.06.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-289 от 02.06.2020г. на Министъра на Здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

Изменям моя заповед № РД-06-610/27.05.2020г., както следва:

Променя се точка 1.4. , като след промяната текстът на т. 1.4. е следния:

„ 1.4. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

1.4.1. Изключение от забраната се допуска, считано от 05.06.2020г. за първенството за първа и втора професионална футболна лига, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки.

1.4.2. Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания във фитнес центрове и зали, без състезателен характер, без ограничения на заетост на местата и брой спортуващи на кв.м.

1.4.3. Считано от 26 май 2020г. се разрешават колективни и индивидуални спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика в спортна зала „Младост”, борцова зала и спортните зали на училищата, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, след съгласуван и утвърден график за ползване на залите;

1.4.4. Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания за всички възрастови групи, без състезателен характер и без публика на открито и закрито и в самостоятелни плувни комплекси и басейни.

1.4.5. Спортните дейности, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на Здравеопазването.

1.4.6. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-09-562/02.06.2020г. на Министъра на младежта и спорта и дефинираните мерки в Приложение № 1 към моя заповед № РД-06-610/27.05.2020г.”

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград