ЗАПОВЕД № РД-06-610/ 27.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-610

гр. Димитровград, 27.05.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград:

 

 1. 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищно образование.

Институциите в системата на училищното и предучилищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие.

Допуска се присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищно образование за осъществяване на дейности:

- по приключването на учебната 2019/2020г., за практически обучения и изпити по практика, както и за подготовката на учебната 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие;

- за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование, съгласно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

В тези случаи, директорът на съответната институция създава организация за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

 

1.2. Считано от 01.06.2020г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, съгласно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

 

1.3.1.  Считано от 26 май 2020г. се възобновява функционирането на Детска млечна кухня.

 1. Считано от 27 май 2020г. се възобновяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 2. Функционирането на детските млечни кухни, детските ясли, детските градини и яслени групи в тях се осъществява при стриктното спазване на утвърдените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Мерки за организиране дейностите в Детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца”, както и всички противоепидемични мерки и предписания, дадени от съответните компетентни органи.
 3. Директорите на Детски градини (ДГ) създават организация на работа на детските млечни кухни, детските градини и яслени групи в тях, съобразно спецификата на отделното детско заведение и т.1.3.3. от настоящата заповед.

За прилагането на въведените мерки, в съответните ДГ се утвърждават правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала на ДГ и родителите.

 

1.4. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

1.4.1. Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване, без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

1.4.2.Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

1.4.3. Считано от 26 май 2020г. се разрешават колективни спортни занимания на закрито без състезателен характер и без публика в спортна зала „Младост”, борцова зала и спортните зали на училищата при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, след съгласуван и утвърден график за ползване на залите;

1.4.4. Считано от 26 май 2020г. се разрешават индивидуалните и колективни спортни занимания на закрито и открито, без състезателен характер и без публика за деца до 18 годишна възраст, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, след съгласуван и утвърден график за ползване на зали и терени;

1.4.5.На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-09-533/20.05.2020г. на Министъра на младежта и спорта и дефинираните в Приложение № 1 към настоящата Заповед.

 

1.5. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други);

 

1.6.1. Считано от 26 май 2020г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически и лица и други), при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението и при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, , съгласно указанията по точка 2 от настоящата заповед.

1.6.2.За прилагането на въведените противоепидемични мерки, в съответната институция се утвърждават  правила и указания, съобразно спецификата й, които се свеждат до знанието на персонала й, участниците в мероприятията, посетителите й.

1.6.3.В музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки съгласно Приложение № 2 към настоящата Заповед.

1.6.4. В ОП „Детски и младежки център” и  НАОП "Джордано Бруно” се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки съгласно Приложение № 3 към настоящата Заповед.

 

1.7. Преустановяват се посещенията на потребители в Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за ранна интервенция на уврежданията.

 

1.8. Преустановява работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида.

 

1.9. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на Здравеопазването.

 

3. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-580/20.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

 

4. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград                                                            

 

Приложение № 1

                                       към точка 1.4.5. на Заповед № РД-06-610/28.05.2020 г.

 

На територията на открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се въвеждат следните допълнителни правила и противоепидемични мерки:

 

 1. Ръководителите на спортни клубове представят на Управител МФСБМФ предложение за график на ползване на зали, терени и спортни площадки, който след утвърждаването му се свежда до знанието и изпълнението на заинтересованите страни. При дублиране на часове и места в графика, същите се уточняват между Ръководителя на съответния клуб и Управител МФСБМФ;

 

 1. Ръководителите на спортни клубове и треньорите осигуряват по време на тренировките дезинфектанти, влажни кърпички за физиологични нужди за ползване от спортисти и треньори. Ангажимент на съответния клуб е дезинфекцията на ползваните при тренировките топки и пособия. Задължително, преди използване на спортните зали, терените и пистите, да се дезинфекцират спортните обувки и ръцете на състезателите и треньорите;

 

 1. Не се допуска смесване на състезатели и треньори от различни групи на територията и пред входа на спортните обекти;

 

 1. Изчакването за влизане на тренировка става на минимално разстояние между хората от 2.5 метра, като треньорите посрещат трениращите и отговарят за недопускането до заниманията на състезатели със симптоми на неразположение или прояви на остри респираторни заболявания. При възникнало съмнение, същите следва да бъдат отстранявани от занимание;

 

 1. Не се допускат до залите и стадионите състезатели, без присъствие на треньор;

 

 1. Не се допуска престой в залите и на стадионите преди и след приключване на тренировката. След края на тренировката, треньорът отговаря състезателите, приключили заниманието, да напуснат незабавно спортния обект;

 

 1. В тренировъчните бази не се допускат зрители и лица, придружаващи състезателите;

 

 1. Не се допускат близки контакти извън процеса на тренировка,  забранява се ръкостискане и близки контакти между състезатели и треньори;

 

 1.   Състезателите и треньорите преминават през закритите общи части на спортните комплекси с предпазни маски;

 

 1. Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на спортните обекти (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки състезател лично носи за собствена консумация по времето на тренировката).

Пластмасовите бутилки от напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;

 

 1. Забранява се влизането в спортните площи на лица, които не участват в тренировъчния процес, плюенето и изхвърлянето на секрети и дъвки по спортните и прилежащи терени;

 

 1. Ръководителите на клубове и треньорите са отговорни за спазване на правилата и прилагането на хигиенните и противоепидемични мерки, като са длъжни да уведомят състезателите си за правилата, при които може да се провежда тренировъчна дейност; контролират състезателите си за строго спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на тренировка; не допускат до тренировка лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки и правила;

 

 1. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

 

 1. Управител МФСБМФ:

- създава необходимата организация за разпределянето на посетителските потоци в спортните обекти при влизане и излизане;

- организира и следи за редовното проветряване на помещенията на закрито с продължителност не по-малка от 15 минути и извършването на регулярна дезинфекция на зали и теренни площи, санитарни възли, кошове за отпадъци, входовете и врати на откритите и закрити спортни обекти;

- извършва периодичен инструктаж на персонала, ангажиран със стопанисването на спортните бази и обекти за спазване на лична хигиена, спазване на изискуемата минимална дистанция и ползване на лични предпазни средства при контакти с треньори, състезатели и граждани.

 

 1. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, както и въведените такива със заповеди на друг компетентен орган, отговорност носят ръководителите и треньорите на спортни клубове, Управител МФСБМФ и Организатор „Спортни дейности”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

                                       към точка 1.6.3. на Заповед № РД-06-610/28.05.2020 г.

 

В музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград се въвеждат следните допълнителни противоепидемични мерки:

 

 1. Допуска се поставянето на маси и столове в откритата лятна читалня на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, като същите са разположени по начин, който осигурява разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от две лица на маса. Повърхностите на масите, столовете и местата за сядане в лятната читалня да се почистват и дезинфекцират след всяко ползване. Да не се допуска консумация на напитки и храни на място;

 

 1. Да не се допуска събирането на повече от 2 лица в закритите помещения и  не повече от 10 лица в площите на открито, вкл. в откритата лятна читалня, като се спазва дистанция най-малко 1,5 метра между лицата;

 

 1. Да не се допускат до помещенията лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други);

 

4. Всички лица, когато са намират в помещения на закрито са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, др.);

 

5. Всички лица, които се намират на открити обществени места са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата;

 

6. На видни и достъпни места в обектите да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на институцията;

 

7. Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране;

8. Престоят на читателите в библиотеката и на посетителите в музеите и галериите се ограничава до 20 минути.

9. Върнатите библиотечни документи подлежат на 72-часова карантина, преди да бъдат предоставени за ново ползване.

10. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

 

11. Ръководителите на цитираните институции:

- създават необходимата организация по разпределяне на посетителските потоци при влизане и излизане, както и за несмесване на посетителските потоци в откритата лятна читалня;

- организират и следят за редовното проветряване на помещенията на закрито с продължителност не по-малка от 15 минути и извършването на регулярно почистване и дезинфекция на санитарните възли за посетители и служители, работните места, общите части, съдовете за отпадъци, витрините, останалите помещения и други съоръжения;

- извършват периодичен инструктаж на персонала за спазване на лична хигиена, спазване на изискуемата минимална дистанция и ползване на лични предпазни средства;

 

 1. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, както и въведените такива със заповеди на друг компетентен орган, отговорност носят преките ръководители на съответната институция.

На територията на открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се въвеждат следните допълнителни правила и противоепидемични мерки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

                                       към точка 1.6.4. на Заповед № РД-06-610/28.05.2020 г.

 

В ОП „Детски и младежки център” и НАОП"Джордано Бруно” се въвеждат следните допълнителни противоепидемични мерки:

 

 1. Ръководителите на институциите изготвят график на ползване на зали и открити площи от организираните форми на занимални, клубове, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, който след утвърждаването му се свежда до знанието и изпълнението на заинтересованите страни;

 

 1. Ръководителите на институциите осигуряват дезинфектанти за участниците в организираните занятия за времето на провеждането им. Ангажимент на  ръководителя на съответния клуб/занималня е дезинфекцията на ползваните при заниманията пособия. Задължително, преди използване на залите, да се дезинфекцират обувките и ръцете на участниците в заниманията;

 

 1. Не се допуска смесване на участници от различни групи на територията и пред входа на съответната институция;

 

 1. Изчакването за влизане на занятия става на минимално разстояние между хората от 2.5 метра, като ръководителят на съответния клуб/занималня посрещат участниците и  отговарят за недопускането на лица със симптоми на неразположение или прояви на остри респираторни заболявания. При възникнало съмнение, същите следва да бъдат отстранявани от занятие;

 

 1. Не се допускат до залите и откритите обучителните зони на участници, без присъствие на ръководителя на съответния клуб/занималня;

 

 1. Не се допуска престой в залите и откритите обучителните зони преди и след приключване на обучението. След края на обучението, ръководителят на съответния клуб/занималня отговаря участниците, приключили заниманието, да напуснат незабавно обекта;

 

 1. В обучителните бази (на открито и закрито) не се допускат зрители и лица, придружаващи участниците в заниманията;

 

 1. Не се допускат близки контакти извън процеса на обучение,  забранява се ръкостискане и близки контакти между ръководители и участници в занятията;

 

 1.   Ръководителите и участниците в занятията преминават през закритите общи части на обучителните комплекси с предпазни маски;

 

 1. Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на обучителните комплекси (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки участник лично носи за собствена консумация по времето на занятията).

Пластмасовите бутилки от напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;

 

 1. Ръководителите на клубове/занимални са отговорни за спазване на правилата и прилагането на хигиенните и противоепидемични мерки, като са длъжни:

- да уведомят участниците в заниманията за правилата, при които може да се провежда обучителната дейност;

- контролират участниците за строго спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на обучението;

- не допускат до занятия лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки и правила;

 

 1. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

 

13. Ръководителите на ОП „Детски и младежки център” и  НАОП "Джордано Бруно”:

- създават необходимата организация по разпределяне на посетителските потоци при влизане и излизане, както и за несмесване на посетителските потоци в откритите площи;

- организират и следят за редовното проветряване на помещенията на закрито с продължителност не по-малка от 15 минути и извършването на регулярно почистване и дезинфекция на санитарните възли за посетители и служители, работните места, общите части, съдовете за отпадъци, витрините, останалите помещения и други съоръжения;

- извършват периодичен инструктаж на персонала за спазване на лична хигиена, спазване на изискуемата минимална дистанция и ползване на лични предпазни средства;

 

 1. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, както и въведените такива със заповеди на друг компетентен орган, отговорност носят ръководителите на  ОП „Детски и младежки център” и  НАОП "Джордано Бруно”.