ЗАПОВЕД № РД-06-561 за прилагане на временни противоепидемични мерки

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-561

гр. Димитровград, 18.05.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 15 май 2020г. до 14 юни 2020г.:

 

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата и в другите обучителни институции и организации.

Институциите в системата на училищното и предучилищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие.

Допуска се присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищно образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020г., за практически обучения и изпити по практика, както и за подготовката на учебната 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на съответната институция създава организация за стриктното спазване на всички актуални противоепидемични мерки.

Изключения от забраната се допускат, ако същите изрично са посочени в заповеди, издадени от Министъра на здравеопазването.

 

 1. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

 

 1. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

 

 1. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване на аматьори с до 12 (дванадесет участника), без състезателен характер, без публика, само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

На територията на открити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се въвеждат допълнителни правила и противоепидемични мерки съгласно Приложение № 1 към настоящата Заповед.

 

1.5. Ограничава се достъпът до спортна зала „Младост”, борцова зала и спортните зали на училищата;

 

 1. Забранява се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

 

 1. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

В музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки съгласно Приложение № 2 към настоящата Заповед.

 

 1. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други);

 

 1. Забранява се провеждането на всякакви организирани събития на групи над 10 лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.1.4 от настоящата Заповед.

 

1.10. Преустановяват се посещенията на потребители в Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за ранна интервенция на уврежданията.

 

1.11. Преустановява работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида.

 

1.12. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички разпореждания и противоепидемични мерки, въведени с актуални заповеди на Министъра на Здравеопазването или друг компетентен орган.

 

3. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-555/14.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

 

4. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Приложение № 1

                                       към точка 1.4. на Заповед № РД-06-561/18.05.2020 г.

 

На територията на открити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се въвеждат следните допълнителни правила и противоепидемични мерки:

 

1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция най малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

1.1. Ползването на открити тенис кортове, се допуска при спазване на всички протовоепидемични мерки и съгласно Правилата и условията за провеждане на тренировъчна дейност на територията на тенис клубовете - членове на Българска федерация по тенис (БФТ) в условията на COVID-19 епидемия - сезон 2020г., приети на 29.04.2020г.от БФТ;

1.2. Организирането и провеждането на тренировъчна дейност по лека атлетика от картотекирани състезатели се извършва съгласно утвърдените правила от Българската федерация по лека атлетика.

 

 1. Допуска се колективно спортуване на аматьори с до 12 (дванадесет участника), без състезателен характер, без публика, само на открити места, без ползване на съблекални и бани.

 

 1. Във връзка с разрешените дейности по т.1 и т. 2 на Приложение № 1 към Заповед № РД-06-561/18.05.2020г. :

 

 1. Ръководителите на спортни клубове представят на Управител МФСБМФ заверен списък със състезатели и треньори, които ще ползват терени и спортни площадки, както и графика на ползването им. При дублиране на часове и места в графика, същите се уточняват между Ръководителя на съответния клуб и Управител МФСБМФ;

 

 1. Община Димитровград осигурява дезинфекция на теренни площи, кошове за отпадъци, входовете и врати на откритите спортни обекти не по-малко от три пъти дневно. Санитарните възли се почистват и дезинфекцират най-малко веднъж на всеки кръгъл час;

 

 1. Ръководителите на спортни клубове и треньорите осигуряват по време на тренировките дезинфектанти до терена, влажни кърпички за физиологични нужди за ползване от спортисти и треньори. Ангажимент на съответния клуб е дезинфекцията на ползваните при тренировките топки и пособия. Задължително, преди излизане на терените и пистите, да се дезинфекцират спортните обувки и ръцете на състезателите и треньорите;

 

 1. Не се допуска смесване на състезатели и треньори от различни групи на територията и пред входа на спортните обекти;

 

 1. Изчакването за влизане на тренировка става на минимално разстояние между хората от 2.5 метра, като треньорите посрещат трениращите и отговарят за недопускането до заниманията на състезатели със симптоми на неразположение или прояви на остри респираторни заболявания. При възникнало съмнение, същите следва да бъдат отстранявани от занимание;

 

 1. Не се допускат до стадиона състезатели от колективни спортове, без присъствие на треньор;

 

 1. Не се допуска престой на терена и пистите преди и след приключване на тренировката. След края на тренировката, треньорът отговаря състезателите, приключили заниманието, да напуснат незабавно стадиона;

 

 1. На тренировъчните бази не се допускат зрители и лица, придружаващи състезателите;

 

 1. Не се допускат близки контакти извън процеса на тренировка,  забранява се ръкостискане и близки контакти между състезатели и треньори;

 

 1.   Състезателите и треньорите преминават през закритите части на спортните комплекси с предпазни маски;

 

 1. На всички състезатели и треньори се препоръчва да идват до тренировъчните бази индивидуално, по възможност с лично превозно средство, в тренировъчна екипировка, за която се се грижат индивидуално;

 

 1. Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на спортните обекти (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки състезател лично носи за собствена консумация по времето на тренировката).

Пластмасовите бутилки от напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;

 

 1. Забранява се влизането в тревните площи на лица, които не участват в тренировъчния процес, плюенето и изхвърлянето на секрети и дъвки по терена;

 

 1. Ръководителите на клубове и треньорите за отговорни за спазване на правилата и прилагането на хигиенните и противоепидемични мерки, като са длъжни да уведомят състезателите си за правилата, при които може да се провежда тренировъчна дейност; контролират състезателите си за строго спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на тренировка; не допускат до тренировка лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки и правила;

 

 1. Управител МФСБМФ да направи необходимата организация по разпределянето на посетителските потоци в спортните обекти при влизане и излизане;

 

 1. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

 

3.18. Управител МФСБМФ да извършва периодичен инструктаж на персонала, ангажиран със стопанисването на спортните бази и  обекти за спазване на лична хигиена, спазване на изискуемата минимална дистанция и ползване на лични предпазни средства при контакти с треньори, състезатели и граждани;

 

 1. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, както и въведените такива със заповеди на друг компетентен орган, отговорност носят ръководителите и треньорите на спортни клубове, Управител МФСБМФ и Организатор „Спортни дейности”.

 

 

 

 

 

Приложение № 2

                                       към точка 1.7. на Заповед № РД-06-561/18.05.2020 г.

 

В музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград се въвеждат следните допълнителни противоепидемични мерки:

 

 1. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации;

 

 1. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

 

 1. Допуска се поставянето на маси и столове в откритата лятна читалня на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, като същите са разположени по начин, който осигурява разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от две лица на маса. Повърхностите на масите, столовете и местата за сядане в лятната читалня да се почистват и дезинфекцират след всяко ползване. Да не се допуска консумация на напитки и храни на място;

 

 1. Да не се допускат до помещенията лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други);

 

 1. Да не се допуска събирането на повече от 2 лица в закритите помещения и  не повече от 8 лица в площите на открито, като се спазва дистанция най-малко 1,5 метра между лицата;

 

6. Всички лица, когато са намират в помещения на закрито са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, др.);

 

7. Всички лица, които се намират на открити обществени места са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата;

 

8. Ръководителите на цитираните институции да се съобразят с разпределяне на посетителските потоци при влизане и излизане;

 

9. На видни и достъпни места в обектите да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на институцията;

 

10. Санитарните възли за посетители да се почистват и дезинфекцират след всяко посещение на граждани, а работните места, общите части, съдовете за отпадъци, витрините, останалите помещения и други съоръжения се почистват и дезинфекцират не по-малко от три пъти дневно; 

 

11. Помещенията на закрито да бъдат редовно проветрявани с продължителност не по-малка от 15 минути;

 

12. Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране;

 

13. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

 

14. Преките ръководители на съответната институция извършват периодичен инструктаж на персонала за спазване на лична хигиена, спазване на изискуемата минимална дистанция и ползване на лични предпазни средства;

 1. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, както и въведените със заповеди на друг компетентен орган, отговорност носят преките ръководители на съответната институция.