ЗАПОВЕД № РД-06-1620

ЗАПОВЕД

№ РД-06-1620

гр. Димитровград, 21.12.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020г., както и Заповед № РД-01-718 от  18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.:

1.1.1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”.

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

1.1.2. От 4.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1.1.1. по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие.

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и  училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

1.2.1. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

1.2.2. От 4.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1.2.1. само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки.

1.3.1. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

1.3.2. От 4.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1.3.1. по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.

1.4.1. Забраняват се груповите и индивидуални занимания и изяви в ОП „Детски и младежки център”, в ОЦТИ „Галаксико”, в читалищата и други културни институции на територията на община Димитровград.

1.4.2. От 4.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1.4.1. само за индивидуалните занимания за деца до четвърти клас, кагато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

1.5. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

 1. 6. От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли. Детска млечна кухня продължава дейността си.

1.7. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.

1.8.1. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други).

1.8.2. Изключение от забраната по т.1.8.1. се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

1.8.3. От 4.01.2021г. се допускат посещенията на музеи и галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет.

1.8.4. В закритите помещения (залите) на галериите, музеите и библиотеките на територията на община Димитровград не се допуска събирането на повече от 5 лица (посетители и персонал), като се спазват изискванията за физическа дистанция най-малко 1,5м. между лицата и не повече от 1 човек на 3 кв.м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

1.8.5. Не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.

1.8.6. Преустановява се груповата репетиционна дейност и изяви на Забавно-духов оркестър и Акустично джаз трио.

1.8.7. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.

1.9.1. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст.

1.9.2. От 4.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1.9.1. само за картотекирани спортисти към спортните федерации.

1.9.3. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

1.9.4. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди  и указания на Министерство на младежта и спорта.

1.10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

 1. 11.1. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.

Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

 1. 11.2. Изключение от забраната по т. 1.11.1. се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на  съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
 2. 12. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 3. 13. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
 4. 14. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене в тях.
 5. 15. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 6. 16. Временно се преустановява функционирането на Автомобилен пазар, стопанисван от ОП СПИОПТ.
 7. 17. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
 8. 18. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 9. 19. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
 10. 20. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 11. 21. Преустановява се работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида.
 12. 22.1 Преустановява се присъственото осигуряване на подкрепа от специалистите в Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Център за ранна интервенция на уврежданията и Центъра за обществена подкрепа.

1.22.2. От 4.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1.22. само за индивидуалните занимания за деца до четвърти клас, кагато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

 

2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването.

 1. . За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават  правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала и посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава необходимата организация на работния процес и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

4. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.

5. Настоящата заповед влиза в сила от 22.12.2020г. и отменя Заповед № РД-06-1481 от 26.11.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

6. Заповедта да се съобщи на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител на област Хасково, както и да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се изпрати на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград, както и  на останалите заинтересовани длъжностни лица - за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград