ЗАПОВЕД № РД-06-1563 / 20.10.2021г.

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1563

гр. Димитровград, 20.10.2021г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021г., както и Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

          I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 21.10.2021г.:

          1.1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.

          1.2.. Преустановяват се посещенията в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”, като обучението се провежда от разстояние, в електронна среда.

          2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.

          3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

          4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

          5.1. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

          5.2. Допуска се провеждането в присъствена среда на  индивидуални занимания и занятия от танцовото и музикално изкуство в ОП „Детски и младежки център”, в ОЦТИ „Галаксико”, в читалищата и други културни институции на територията на община Димитровград при:

- утвърден график, осигуряващ времеви интервал между две последователни индивидуални занимания не по малък от 30 минути,

- стриктно спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум, филтър на входа и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

6. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население.

8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

9. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от директора на училището.

10. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 7-9 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

11. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

12. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

13. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.

14. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

15. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

16.1. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.     

16.2. Допуска се провеждането в присъствена среда на групови занятия за деца в езикови и обучителни школи, извън посочените в т.5.2. от заповедта, в ОП „Детски и младежки център” при:

- утвърден график, осигуряващ времеви интервал между две последователни групови занимания не по малък от 30 минути,

- стриктно спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., допускане на до 5 човека в помещение, но не повече от 1 човек на 8 кв.м., хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум, филтър на входа и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

17.1. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

17.2. Посещения в закритите помещения на библиотеките на територията на община Димитровград се осъществяват при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., допускане до 5 човека в помещение, но не повече от 1 човек на 8 кв.м., задължително носене на защитни маски за лице, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум, филтър на входа и недопускане в институцията на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), ограничаване контакта на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.

17.3. Провеждането на групова репетиционна дейност на Забавно-духов оркестър и Акустично джаз трио се осъществява при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., допускане до 5 човека в помещение, но не повече от 1 човек на 8 кв.м., хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум, филтър на входа и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

17.4. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.

18.1. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

18.2. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди  и указания на Министерство на младежта и спорта.

19. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.

20. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

21. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

22. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

23. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.

24. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

25. Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ.

26. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

27. Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

28.1. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.

28.2. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

29. Преустановяват се посещенията на работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности, клубовете по интереси  за възрастни  и клуба на инвалида.

30. Допуска присъственото осигуряване на индивидуална и групова подкрепа от специалистите в Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Център за ранна интервенция на уврежданията и Центъра за обществена подкрепа при:

-  утвърден график, осигуряващ времеви интервал между две последователни индивидуални или групови занимания не по малък от 30 минути и

- стриктно спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., допускане на до 5 човека в помещение, но не повече от 1 човек на 8 кв.м., хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум, филтър на входа и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5.1., 6, 15, 17.1., 19, 20, 21, 25, 26 и 29, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, както и Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, или се извършват по реда на т. I, 31 се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването.

III. Заповед № РД-06-1320 от 03.09.2021 г. се отменя.

IV. Настоящата заповед влиза в сила от 21.10.2021г.

V. За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала и посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава необходимата организация и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

VI. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.

             

Срокът и обхватът на мерките по т.I може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Заповедта да се съобщи на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител на област Хасково, както и да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград.

Копие от заповедта да се изпрати на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград, както ина останалите заинтересовани длъжностни лица - за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград