ЗАПОВЕД № РД-06-147 - да се възстанови функционирането на Автомобилен пазар

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-147

гр. Димитровград, 03.02.2021г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г., както и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

 

1. Отменям точка 1.16. от Заповед № РД-106 от 27.01.2021.

  1. Считано от 07.02.2021г. да се възстанови функционирането на Автомобилен пазар, стопанисван от ОП СПИОПТ.
  2. Работещите и посетителите на Автомобилен пазар са длъжни да носят защитна маска за лице и спазват дистанция от най-малко 1,5 м. помежду си.

4. До 28.02.2021г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене на Автомобилен пазар, като се допускат само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

5. Дейностите, които са регламентирани в заповедта се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Заповедта да се съобщи на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител на област Хасково, както и да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград.

Копие от заповедта да се изпрати на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград, както и  на останалите заинтересовани длъжностни лица - за сведение и изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Колев – Управител на ОП СПИОПТ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград