ЗАПОВЕД № РД-06-1427

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1427

гр. Димитровград, 12.11.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решения на Министерския съвет № 378 от 12 юни 2020 г., № 418 от 25 юни 2020 г., № 482 от 15 юли 2020 г.,  № 525 от 30 юли 2020 г. и № 609 на 28 август 2020 г. и Заповед № РД-01-651 от  11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 12 ноември 2020г. до 30 ноември 2020г.:

1.1. Присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас се преустановяват, ако  в област Хасково е достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 04-11.11.2020г.

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и чл.115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

1.2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

1.3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.4. Забраняват се груповите занимания и изяви в ОП „Детски и младежки център” и в ОЦТИ „Галаксико”.

Разрешени са индивидуалните занимания, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.5. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.6.1. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 . и задължително поставяне на защитни маски за лице.

1.6.2. В закритите помещения (залите) на музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград не се допуска събирането на повече от 5 лица (посетители и персонал), като се спазват изискванията за дистанция най-малко 1,5м. между лицата и не повече от 1 човек на 3 кв.м.;

Ръководителите на цитираните културни институти да съобразят разпределянето на посетителските потоци при влизане и излизане.

Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.

1.6.3. Забраняват се груповите занимания  и груповите самодейни изяви с деца и ученици в читалищата и други културни институции.

Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

1.6.4. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.

1.7.1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

1.7.2. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди  и указания на Министъра на младежта и спорта.

  1. 8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.
  2. 9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 1.8) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

1.10. Преустановява се провеждането на групови семейни мероприятия над 30 човека, в т.ч. сватби, кръщенета, годежи, къна и т.н.

  1. .11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

1.12. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

1.13.Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

1.14.На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

1.15.Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

1.16.Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

1.17.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

1.18.Преустановява се работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида.

1.19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

2. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

  1. Всички прояви и събития, както и дейностите по т.1 (от 1.1. до 1.19.) следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.
  2. За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават  правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала, участниците в мероприятията, посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава организация и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

5. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.

6. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-1352 от 28.10.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград и останалите заинтересовани длъжностни лица - за сведение и изпълнение, както и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград