ЗАПОВЕД № РД-06-1352/28.10.2020г.

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1352

гр. Димитровград, 28.10.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решения на Министерския съвет № 378 от 12 юни 2020 г., № 418 от 25 юни 2020 г., № 482 от 15 юли 2020 г.,  № 525 от 30 юли 2020 г. и № 609 на 28 август 2020 г. и Заповед № РД-01-626 от  27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 29 октомври 2020г. до 12 ноември 2020г.:

1.1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование.

Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

1.2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица.

Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

1.3. Преустановяват се присъствените занимания в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”.

1.4. Забраняват се груповите занимания и изяви в ОП „Детски и младежки център” и в ОЦТИ „Галаксико”.

Разрешени са индивидуалните занимания, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

1.5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

1.6.1. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

1.6.2. В закритите помещения (залите) на музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград не се допуска събирането на повече от 5 лица (посетители и персонал), като се спазват изискванията за дистанция най-малко 1,5 м. между лицата и не повече от 1 човек на 3 кв.м.;

Ръководителите на цитираните културни институти да съобразят разпределянето на посетителските потоци при влизане и излизане.

Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.

1.6.3. Забраняват се груповите занимания  и груповите самодейни изяви с деца и ученици в читалищата и други културни институции.

Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.

1.6.4. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.

1.7.1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

1.7.2. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди  и указания на Министъра на младежта и спорта.

  1. 8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
  2. 9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 1.7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
  3. .10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
  4. 11. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
  5. 12.На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лицe.
  6. 13.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
  7. 14.Считано от 02.11.2020г., временно се преустановява работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида;

1.15. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

2. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

  1. Всички прояви и събития, както и дейностите по т.1 (от 1.1. до 1.15.) следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.
  2. За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават  правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала, участниците в мероприятията, посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава организация и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.

5. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.

6. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-1335 от 23.10.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград и останалите заинтересовани длъжностни лица - за сведение и изпълнение, както и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград