ЗАПОВЕД № РД-06-1275

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1275

Димитровград, 26.08.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.1 т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със създаване на нормална обстановка за провеждане на Празниците на Димитровград от 28.08.2021г. до 02.09.2021г.

 

 

 

I. НАРЕЖДАМ:

 

Всички събития, планирани в Програмата за отбелязване на 74 години от създаването на Димитровград в периода от 28.08. до 02.09.2021г., да се проведат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно актуалните заповеди на Министъра на здравеопазването.
Всички отговорни лица и институции съгласно Заповеди №РД-06-1262/23.08.2021г., №РД-06.1225/20.08.2021г., №РД-06-1259/23.08.2021г., №РД-06-1260/23.08.2021г., №РД-06-1261/23.08.2021г. и №РД-06-1263/23.08.2021г. на Кмета на Община Димитровград да следят и оказват съдействие за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Колева – Секретар на Община Димитровград.

 

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград