ЗАПОВЕД № РД-06-1260

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1260

Димитровград, 23.08.2021 г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград и

 

            Във връзка с организиране и провеждане на:

            - Изложение „Ретро автобуси”  на 28.08.2021 година от 09.00 часа, паркинг до „голямата пейка”

 

Н А Р Е Ж ДА М:

 

         Временно ограничаване ползване за движение на МПС:

В участъка  на паркинга между улиците  „Цар Симеон” и „Захари Зограф” в района на входа на парк „Марица” и пред „Голямата пейка” за времето:

 

от 06.00 ч. до 14.00 ч. на 28.08.2021 г.

 

            Изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР град Димитровград, Директор ОП „ОКДПО” и Общинска полиция към Община Димитровград.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Колева – Секретар на Община Димитровград.

 

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                           

Кмет на Община  Димитровград