ЗАПОВЕД на ОДЗ "Земеделие" за ползване на имотите с НТП "полски пътища" за стопанската 2021 - 2022г.

ЗАПОВЕД на ОДЗ "Земеделие" за ползване на имотите с НТП "полски пътища", попадащи в масиви, разпределени със заповед на директор ана ОДЗ и/или съгласно одобрените споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви - за стопанската 2021 - 2022 г.

Файлове: