Заключителната конференция на проект „Център за интегрирани услуги, Димитровград”

   104  Актуално

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЕКТ

 

„ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ, ДИМИТРОВГРАД”

 

Проект „Център за интегрирани услуги, Димитровград” се реализира от Община Димитровград по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Срок за реализиране на проекта: 01.02.2016 г. – 01.10.2017 г.

Обща стойност на проекта: 498 712,72 лв.

Основна цел: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността, както и създаване на работни места за безработни лица.

Целева група: Хора с увреждания и лица над 65 години, с ограничения и невъзможност от самообслужване.

Интегрираните услуги са определени индивидуално за всеки потребител, след изготвена оценка на потребностите.

За срока на реализация на проекта почасови социални услуги в домашна среда са предоставени на 100 потребители. Сключени са 70 трудови договора за длъжностите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

В момента почасовите услуги се предоставят на 64 потребители от 47 асистенти и домашни помощници.

С реализирането на проект „Център за интегрирани услуги, Димитровград”, Община Димитровград потвърди своята съпричастност към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора и подкрепата си за разширяване на обема и целенасочеността на социалните услуги, предлагани в общността.

Заключителната конференция ще се проведе на 15.11.2017 ч. от 10.00 часа в зала „Гросето” на общинска администрация - Димитровград.

 

 

свали като .pdf