Забрана за брането на липов цвят от насаждения и отделни дървета на територията на гр. Димитровград и селата на община Димитровград

   210  Актуално

 

ЗАПОВЕД

№ РД-06-864

Димитровград, 12.06. 2018 год.        

          

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  и чл. 11, т. 1 и т. 3 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ, бр.26 от 30.03.1993 г.),

 

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

1. Брането на липов цвят от насаждения и отделни дървета на територията на гр. Димитровград и селата на община Димитровград, включващи – улици, булеварди, паркове, сервитутите на пътните артерии общинска собственост и други площи, както и смитането на липовия прашец по улици и тротоари в населените места.

 2. Рязане, чупене, кастрене, деформиране на клоните и увреждане на липови дървета на територията на цялата община.

3. Нарушителите по т.1 и т.2 да бъдат санкционирани по реда на Наредба №2 за опазване на обществения ред и Наредба №5 за ЧУДООС в Димитровград.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед да се извърши от РУ на МВР Димитровград, Общинска полиция и служители от ОП „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана”.

Настоящата Заповед отменя Заповед №РД-06-700/11.05.2018г. и влиза в сила от датата на завеждане.

Препис от заповедта да се връчи на контролните органи за изпълнение и да се доведе до знанието на гражданите,  чрез средствата за  масово осведомяване.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград                                                                             

 

Заповед

свали като .pdf