З А П О В Е Д № РД-06-578 / 20.05.2020 год.

З А П О В Е Д

 

№ РД-06-578

 

Димитровград 20.05.2020 год.

 

 

              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.6 т.8 от Правилника за организацията и управлението на ОП СПИОПТ, Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Р България и проведено извънрeдно заседание на Министерския съвет на БР на 08.03.2020г., както и Заповед №РД-01-268/15.05.2020г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

               

             1.Определям  24.05.2020г. за работeн за НЕДЕЛЕН ПАЗАР и неработен за АВТОМОБИЛЕН ПАЗАР.

            2.Определям работно време за Неделен пазар за 24.05.2020г. от 07.00ч до 14.00ч

            3.Работата на територията на Неделен пазар се разрешава при спазване на следните  противоепидемични мерки:

            3.1.За търговците, собственици, ползватели и продавачи на обекти на територията на Неделен пазар:

-  да са със защитни маски за лице или защитен шлем

            - да извършват дезинфекция на обектите си и да поставят на видни места дезинфектанти

            -  да следят и да предотвратяват струпване на хора пред и в обектите им

            3.2. За търговците, собственици и ползватели на заведенията за бързо обслужване, на питейни заведения и други подобни на територията на Неделен пазар:

- допуска се посещения на търговски площи на открито  при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването

 – разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 м между тях и не повече от четири лица на една маса или едно семейство;

  • обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем, като е препоръчително и носенето на ръкавици
  • да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час
  • да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетители

3.3.За посетителите на пазара:

            - препоръчително е и посетителите на пазара да носят лични предпазни средства (маска, шал, шлем и др.)

            - да спазват официалната дистанция от 1,5м

            - да не предизвикват струпвания пред и в обектите на територията на Неделен пазар

            3.4.Ръководството на ОП СПИОПТ да организира дезинфекцията на територията на Неделен пазар поне 2 пъти дневно, а на тоалетните за обществено ползване  на всеки час.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на директора на ОП СПИОПТ и Общинска полиция Димитровград за създаване на нужната организация и контрол в рамките на пазара.

               Настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите лица за изпълнение.

               Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Светослав Стойков  – заместник-кмет на Община Димитровград.

 

 

 

 

 ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Файлове: