З А П О В Е Д № РД-06-1213#1 Удължаване на Заповед №РД-06-1213/19.08.2021 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-1213#1

Удължаване на Заповед №РД-06-1213/19.08.2021 г.

 

Димитровград 29.10.2021 година

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3/16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Димитровград“;

 

 

В Ъ В Е Ж Д А М

 

             Временна организация на движението със стесняване на пътното платно на:

  • Участък от бул. „Стефан Стамболов“ при мост на р. Марица, временната организация на движението третира затваряне на част от лявата лента за движение за МПС и лявата тротоарна конзола за пешеходно движение по нарастване на километража (посока Димитровград – кв. Марийно);
  • Временната организация на движението важи за времето от 24:00ч. на 30.10.2021 г. до 24:00ч на 31.12.2021г.

 

 

Да се поставят знаци, указващи организацията на движението съгласно проектната документация и Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ.

Да се спази проектната документация по част ВОБД и становището на ОД МВР Сектор „Пътна полиция”, гр.Хасково.

Определям инж. Димитър Ангелчев – Технически ръководител към фирма „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД, гр. Хасково за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение, Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково и всички заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград