З А П О В Е Д РД-06-1133/28.07.2021 г. Удължаване на Заповед №РД-06-153#2/30.06.2021 г.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

РД-06-1133/28.07.2021 г.

Удължаване на Заповед №РД-06-153#2/30.06.2021 г.

 

Димитровград 28.07.2021 година

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3/16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Димитровград“;

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

         Временно обществено ползване на:

 

Участък от бул. "Стефан Стамболов" от о.т.905 до о.т.606 (от кръстовище с ул. „Строителна“ до кръстовище с алея към вход Стадион „Раковски“).
Временната организация на движението важи за времето от 01.08.2021 г. до 15.08.2021г.

 

 

Да се използват следните обходни маршрути:

 

Движещите се ППС посока към кв. Марийно (гр. Чирпан) се пренасочват по ул. „Панорамен път” (път I-5 /Хасково-Димитровград/) - път III-663 /Димитровград-Чирпан/;

 

Движещите се ППС посока към Димитровград се пренасочват по път III-663 /Димитровград-Чирпан/ –  „Панорамен път” (път I-5 /Хасково-Димитровград/);

 

 

Да се поставят знаци, указващи организацията на движението съгласно Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ и проектната документация по част ВОБД и становището на ОД МВР Сектор „Пътна полиция”, гр. Хасково.

Определям инж. Димитър Ангелчев – Технически ръководител към фирма „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД, гр. Хасково за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград