З А П О В Е Д № РД-06-1117

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-06-1117

 

Димитровград 27.07.2021 година

 

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

         Временно обществено ползване на:

Участък от улица с осови точки 134 – 1822, от кръстовище с ул. „Емилиян Станев“ до кръстовище с ул. „Първи май“

 

Временната организация на движението важи за времето от 08:00 до 17:00 часа на 29.07.2021г.

 

Да се използват следните обходни маршрути:

ул. „Емилиян Станев” – бул. „Христо Ботев” – бул. „Трети март”
ул. „Първи май” – ул. „Оборище” – бул. „Христо Ботев” –  бул. „Трети март”

 

Да се поставят знаци, указващи временната организация на движението съгласно Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ и проекта по част ВОБД.

         Определям инж. Георги Тенчев – Управител „ВиК” ООД гр. Димитровград       за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

 

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

 

 

Светослав Стойков

Зам.-Кмет на Община Димитровград

 

Файлове: