Временна организация на движението

   111  Актуално

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

№ РД-06-539

 

Димитровград  05.04.2018 година

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура  на територията на бивша консервена фабрика, Етап II – Второстепенна улица  от о.т.1224 до о.т.1212 по КК на град Димитровград”.

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

             Временно обществено ползване на:

 

  • Участък от ул. „Ромен Ролан” от о.т.1224 до о.т.1212 (от кръстовище западно от Търговски обект „Енди Маркет 2“ до кръстовище северно от Търговска сграда на ул. „Ромен Ролан“ №17 ).
  • Временната организация на движението важи за времето от 10.04.2018 г. до 15.05.2018г.

 

Да се използват следните обходни маршрути:

 

  • Движещите се ППС от ул. „Ромен Ролан” към бул. „Стефан Стамболов” се пренасочват по ул. „Ромен Ролан” - бул. „Г.С.Раковски” –  бул. „Г.С.Раковски” – бул. „Ст. Стамболов”;
  • Движещите се ППС от бул. „Стефан Стамболов” към ул. „Ромен Ролан” се пренасочват по бул. „Ст. Стамболов” –  бул. „Д. Благоев” – ул. „Р. Ролан”;

 

Да се поставят знаци, указващи организацията на движението съгласно Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ.

 

Да се спази проектната документация по част ВОБД и становището на ОД МВР Сектор „Пътна полиция”, гр.Хасково.

Определям инж. Красен Оханян – Представител на фирма „АБ-Хидро” ООД, гр. Хасково за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

свали като .pdf