Временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-624

 

Димитровград 29.05.2020 година

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: „Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград“, Подобект: „Ул. "Патриарх Евтимий" от о.т. 179 до о.т.344“;

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

         Временно обществено ползване на:

 

  • ул. „Патриарх Евтимий” от о.т. 179 до о.т. 344 (От кръстовището с бул. „Трети март” до кръстовището с бул. „Христо Ботев”)
  • Временната организация на движението важи за времето от 08:00ч. до 17:00ч. на 30.05.2020 г.

 

 

Да се използват следните обходни маршрути:

 

  • Движещите се ППС от ул. „Трети март” към ул. „Патриарх Евтимий” се пренасочват по бул. „Трети март” - бул. „Христо Ботев”;

 

  • Движещите се ППС от ул. „Христо Ботев” към бул. „Патриарх Евтимий” се пренасочват по ул. „Христо Ботев” –  ул. „Емилиян Станев”;

 

Забележка: При извършването на СМР живущите в прилежащите блокове ще бъдат допускани през затворения участък

 

Да се поставят знаци, указващи организацията на движението съгласно Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ и проектната документация по част ВОБД и становището на ОД МВР Сектор „Пътна полиция”, гр. Хасково.

Определям Симеон Ангелов – Технически ръководител към фирма „ЕВРОПЪТ 2005” ООД, гр. Хасково за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград