Временна организация на движението

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-225

 

Димитровград 22.02.2021 година

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: „Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград“, подобект: „Улица „Захари Зограф“ от о.т. 607 до о.т.707 и паркинги пред бл.17,18,19,20,24,25 и пред парк „Марица“;

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

         Временно обществено ползване на:

 

  • Участък от ул. "Захари Зограф" от о.т.607 до о.т.619(от кръстовище с бул. „Стефан Стамболов“ до кръстовище с ул. „Цар Симеон“ до блок №11) - Временната организация на движението важи за времето от 08:00ч. до 17:00ч. на 23.02.2021 г.

 

  • Участък от ул. "Захари Зограф" от о.т.619 до о.т.707(от кръстовище с ул. „Цар Симеон“ до блок №11 до кръстовище с ул. „Простор“) - Временната организация на движението важи за времето от 08:00ч. до 17:00ч. на 24.02.2021 г.

 

Да се използват следните обходни маршрути:

 

  • За Участък от ул. "Захари Зограф" от о.т.607 до о.т.619 - Движещите се ППС се пренасочват по бул. „Стефан Стамболов ” - бул. „Г.С.Раковски” – ул. „Цар Симеон“ –– ул. „Захари Зограф“;

 

  • Участък от ул. "Захари Зограф" от о.т.619 до о.т.707 - Движещите се ППС се пренасочват по ул. „Цар Симеон” – бул. „Волгоград“ – ул. „Анри Барбюс“ – бул. „Г.С.Раковски” – ул. Капитан Петко Войвода“ – ул. „Ж.Кюри“ – ул. „Простор“;

 

 

Да се поставят знаци, указващи организацията на движението съгласно Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ и проектната документация по част ВОБД и становището на ОД МВР Сектор „Пътна полиция”, гр. Хасково.

Определям Симеон Ангелов – Технически ръководител към фирма „ЕВРОПЪТ 2005” ООД, гр. Хасково за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

Зам.Кмет на Община Димитровград