СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост- с.Странско и с.Ябълково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Община Димитровград уведомява заинтересованите лица, че на интернет страницата на общината в Дейност „Общинска собственост” – „Обяви за търгове” са публикувани обявления за открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство  върху обект – публична общинска собственост:

 

Поземлен имот 69691.45.126, област Хасково, община Димитровград, с.Странско, м. „МЕЧЕ ДЕРЕ”,, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, площ 36905 кв. м, стар номер 000091

Поземлен имот 87076.86.24, област Хасково, община Димитровград, с.Ябълково, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 51127 кв.м. , стар номер 000209

    Обявленията, решенията за откриване на процедурата, документацията на концесиите и обосновката на концесиите са публикувани и в Държавен вестник и в Националния концесионен регистър на 25 август 2021г.

 

         Срок  за  получаване  на  заявленията  и  офертите  –  17ч.  на        30 септември 2021г.