РЕШЕНИЕ-934-22.12.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ одобрява задание и дава разрешение за проектиране на ПУП – ПЗ, план-схема и ПП за ПИ: 39668.145.6, м. "Горния кър" по КК на землище с. Крепост.

Решение-934-22.12.2022г.

Файлове: