РД-06-9 от 05.01.2022г.

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III441 и УПИ IV442, кв. 48, с. Брод, общ. Димитровград.

Файлове: