Разрешение и одобряване на задание за проектиране на ПУП – план за застрояване и парцеларен план за електрифициране на ПИ с идентификатор 39668.65.37, м. „Гермите”, по КК на землище с. Крепост

Решение № 710 от 28.04.2022г. на Об.С.

Файлове: