Протокол за разпределение на пасища №9 - Димитровград

   111  Актуално

 

П Р О Т О К ОЛ   №9

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Димитровград, обл. Хасково.

 

 

I. За землището на гр.Димитровград,  обл. Хасково са подадени следните заявления:

1. Заявление от Христо Йорданов Стоянов, с рег.индекс СД-16-257/12.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Христо Йорданов Стоянов отглежда 3бр. коне, които приравнени към 1ЖЕ, отговарят на общо 3ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Христо Йорданов Стоянов е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Христо Йорданов Стоянов има право да ползва 45дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Доню Господинов Донев , с рег.индекс СД-16-212/09.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Доню Господинов Донев 175бр. кози, които приравнени към 0,15ЖЕ, отговарят на общо 26,25ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Доню Господинов Донев е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Доню Господинов Донев има право да ползва 393,75дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на гр.Димитровград, обл. Хасково, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на Христо Йорданов Стоянов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 10,723дка.

 

Община

Землище

имот №

Площ дка

Кат.

НТП

Местност

Димитровград

 

гр.Димитровград

21052.1018.702

10,723

VIII

Пасище

ГОРЕН ДОРУ

Димитровград

 

 

 

10,723

 

 

 

 

                 2.Разпределя на Доню Господинов Донев за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 42,968дка.

 

Община

Землище

имот №

Площ дка

Кат.

НТП

Местност

Димитровград

 

гр.Димитровград

21052.227.078

6,121

IV

Пасище

ЛОЗЯТА

Димитровград

 

гр.Димитровград

21052.111.050

5,005

IV

Пасище

ГОЛЕМИЯ ХЪЛМ

Димитровград

 

гр.Димитровград

21052.224.016

31,842

IV

Пасище

ЧУКАТА

 

 

 

42,968

 

 

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Христо Йорданов Стоянов, Доню Господинов Донев, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

свали като .pdf