Протокол за разпределение на пасища №8 - с.Върбица

   55  Актуално

 

П Р О Т О К ОЛ   №8

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Върбица.

 

 

I. За землището на с.Върбица,  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Васил Иванов Чанлиев, с рег.индекс СД-16-195/07.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Васил Иванов Чанлиев отглежда 78бр. говеда над 2г., които приравнени към 1ЖЕ, отговарят на 78ЖЕ, 6бр. говедо до 2г., което приравнено към 0,6 ЖЕ отговарят на 3,6ЖЕ или общо 81,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади с обща площ от 412,577. Към заявлението Васил Иванов Чанлиев е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Васил Иванов Чанлиев има право да ползва 471дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Върбица, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на Васил Иванов Чанлиев за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 242,425дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Върбица

76087.16.80

ХАЙ БЮЛЮК

Ливада

IV

9,928

Димитровград

 

с.Върбица

76087.24.86

АРАБАДЖИЕВ БУНАР

Пасище

V

24,123

Димитровград

 

с.Върбица

76087.29.34

ДО СВИНАРНИКА

Ливада

IV

15,099

Димитровград

 

с.Върбица

76087.21.75

ЮРТВЕТО

Пасище

V

7,201

Димитровград

 

с.Върбица

76087.86.129

ЧУМУРЛУКА

Ливада

V

42,152

Димитровград

 

с.Върбица

76087.36.113

ГОГАНИЦА

Пасище

IV

3,305

Димитровград

 

с.Върбица

76087.66.116

ЧЕРВЕНАКА

Пасище

IV

10,302

Димитровград

 

с.Върбица

76087.37.95

МИНЧОВ БУНАР

Пасище

V

21,246

Димитровград

 

с.Върбица

76087.56.223

СКЕЛЯТА

Пасище

V

32,122

Димитровград

 

с.Върбица

76087.57.37

КАРАГЕРЕНИТЕ

Пасище

IV

12,975

Димитровград

 

с.Върбица

076087.68.35

ТРИПЕКА

Пасище

V

24,855

Димитровград

 

с.Върбица

76087.46.311

БЕЛИТЕ ГЕРЕНИ

Пасище

V

34,338

Димитровград

 

с.Върбица

76087.60.44

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Ливада

VI

2,198

Димитровград

 

с.Върбица

76087.100.9

ЧОМУРАУШКО ДЕРЕ

Ливада

V

2,644

 

 

 

 

 

 

242,425

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Васил Иванов Чанлиев, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf