Протокол за разпределение на пасища №7 - с.Черногорово

   62  Актуално

 

П Р О Т О К ОЛ   №7

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Черногорово.

 

 

I. За землището на с.Черногорово,  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Иван Огнянов Ангелов, с рег.индекс СД-16-209/08.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Иван Огнянов Ангелов отглежда 26бр. говеда над 2г., които приравнени към 1ЖЕ, отговарят на 26ЖЕ, 9бр. говедо до 2г., което приравнено към 0,6 ЖЕ отговарят на 5,4ЖЕ или общо 31,4ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Иван Огнянов Ангелов е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Иван Огнянов Ангелов има право да ползва 471дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Черногорово, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на Иван Огнянов Ангелов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 292,093дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Черногорово

034005

СТАРОТО ЮРТЕ

Пасище, мера

VIII,VI 

292,093

 

 

 

 

 

 

292,093

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Иван Огнянов Ангелов, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf