Протокол за разпределение на пасища №6 - с.Ябълково

   61  Актуално

П Р О Т О К ОЛ   №6

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Ябълково.

 

 

I. За землището на с.Ябълково,  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Костадин Янков Ангелов, с рег.индекс СД-16-216/09.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Костадин Янков Ангелов отглежда 25бр. говеда над 2г., които приравнени към 1ЖЕ, отговарят на 25ЖЕ, 1бр. говедо до 2г., което приравнено към 0,6 ЖЕ отговарят на 0,6ЖЕ или общо 25,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Костадин Янков Ангелов е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Костадин Янков Ангелов има право да ползва 384дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Недялко Янков Ангелов, с рег.индекс СД-16-217/09.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ, Недялко Янков Ангелов отглежда  27бр. говеда над 2г., от които 2бр. за месо, които приравнени към 1ЖЕ отговарят на 27ЖЕ, 8бр. говеда до 2г., които приравнени към 0,6ЖЕ отговарят на 4,8ЖЕ или общо 31,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Недялко Янков Ангелов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Недялко Янков Ангелов има право да ползва 477дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Ябълково, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на Костадин Янков Ангелов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 88,602дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Ябълково

87076.204.5

БАРИСКА РЕКА

Ливада

VII

44,632

Димитровград

 

с.Ябълково

87076.204.6

ОСМАНОВА ЧЕШМА

Пасище

VII

1,031

Димитровград

 

с.Ябълково

87076.152.27

ЧОШОРДУ

Ливада

III

26,971

Димитровград

 

с.Ябълково

87076.152.25

ТОП КОРИЯ

Ливада

III

7,582

Димитровград

 

с.Ябълково

87076.152.26

ТОП КОРИЯ

Ливада

III

8,386

 

 

 

 

 

 

88,602

 

2.Разпределя на Недялко Янков Ангелов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 70,130дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Ябълково

87076.66.36

ШУМАКА

Ливада

VI

20.827

 

с.Ябълково

87076.94.16

БЕЙ БУНАР

Ливада

III

49,303

 

 

 

 

 

 

70,130

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Костадин Янков Ангелов, Недялко Янков Ангелов, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf