Протокол за разпределение на пасища №5 - Добрич

   52  Актуално

 

П Р О Т О К ОЛ   №5

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Добрич.

 

 

I. За землището на с.Добрич,  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Таня Митева Тодева, с рег.индекс СД-16-200/07.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Таня Митева Тодева отглежда 3бр. говеда до 2г., които приравнени към 0,6ЖЕ, отговарят на 1,8ЖЕ, 211бр. овце, които приравнени към 0,15 ЖЕ отговарят на 31,65ЖЕ или общо 33,45ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Таня Митева Тодева е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Таня Митева Тодева има право да ползва 501,75дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Пламен Иванов Станчовски, с рег.индекс СД-16-230/14.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ, Пламен Иванов Станчовски отглежда  10бр. говеда над 2г. за месо, които приравнени към 1ЖЕ отговарят на общо 10ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 64,806дка. Към заявлението Пламен Иванов Станчовски е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Пламен Иванов Станчовски има право да ползва 200дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Добрич, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на Таня Митева Тодева за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 2,260дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Добрич

21539.54.138

ПЯСЪКА

Пасище

III

2,260

 

 

 

 

 

 

2,260

 

2.Разпределя на Пламен Иванов Станчовски за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 33,687дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Добрич

21539.77.288

СТОЕВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище

IV

12,323

 

с.Добрич

21539.77.289

СТОЕВ КЛАДЕНЕЦ

Пасище

IV

21,364

 

 

 

 

 

 

33,687

 

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Таня Митева Тодева, Пламен Иванов Станчовски, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf