Протокол за разпределение на пасища №4 - с.Здравец

   69  Актуално

П Р О Т О К ОЛ   №4

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Здравец.

 

 

I. За землището на с.Здравец, общ. Димитровград е подадено следното заявление:

1. Заявление от Василка Господинова Жекова, с рег.индекс СД-16-192/06.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Василка Господинова Жекова отглежда 1бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на 1ЖЕ, 4бр. говеда над 2г. за месо, които приравнени към 1 ЖЕ отговарят на 4ЖЕ или общо 5ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Василка Господинова Жекова е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Василка Господинова Жекова има право да ползва 39дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилото заявление за землището на с.Здравец, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

 

             II.1.Разпределя на Василка Господинова Жекова за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 39,645дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Здравец

30658.152.901

ГЬОЗИК

Пасище

V

39,645

 

 

 

 

 

 

39,645

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Василка Господинова Жекова, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf