Протокол за разпределение на пасища №3 - с.Горски извор

   59  Актуално

П Р О Т О К ОЛ   №3

 

 

            Днес 02.04.2018 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-516/02.04.2018г.  на Кмета на община Димитровград в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Гл. Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст. експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Яна Георгиева- ст. специалист дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Горски извор.

 

 

I. За землището на с.Горски извор,  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Петю Димитров Костов, с рег.индекс СД-16-186/06.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Заявление по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1, Петю Димитров Костов отглежда 17бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на 17ЖЕ, 6бр. говеда до 2г., които приравнени към 0,6 ЖЕ отговарят на 3,6ЖЕ или общо 20,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Петю Димитров Костов е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Петю Димитров Костов има право да ползва 198дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Денка Гочева Георгиева, с рег.индекс СД-16-219/09.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ, Денка Гочева Георгиева отглежда  11бр. говеда над 2г., които приравнени към 1ЖЕ отговарят на 11ЖЕ, 9бр. говеда до 2г., които приравнени към 0,6ЖЕ отговарят на 5,4ЖЕ, 18бр. овце, които приравнени към 0,15ЖЕ отговарят на 2,7ЖЕ или общо 19,1ЖЕ.. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 123,358дка. Към заявлението Денка Гочева Георгиева е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Денка Гочева Георгиева има право да ползва 286,5дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

3.Заявление от Лидия Гогова Вълчева, с рег.индекс СД-16-198/07.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Лидия Гогова Вълчева отглежда  10бр. говеда до 2г. възраст за месо, които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на 10ЖЕ, 1бр. говедо до 2г., което приравнено към 0,6ЖЕ, отговаря на 0,6ЖЕ или общо 10,6 . Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ от 17,441дка. Към заявлението Лидия Гогова Вълчева е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Лидия Гогова Вълчева има право да ползва 159дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 318дка от VIII до X категория.

4.Заявление от Васил Димитров Василев, с рег.индекс СД-16-197/07.03.2018г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Васил Димитров Василев отглежда  138бр. говеда до 2г. възраст за месо, които приравнени към 1 ЖЕ, отговарят на общо 138ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ от 1557,344дка. Към заявлението Васил Димитров Василев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Васил Димитров Василев има право да ползва 2070дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

5. Заявление от Янко Петков Янев, с рег.индекс СД-16-218/09.03.2018г.. Заявлението отказано от заявителя.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Горски извор, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

             II.1.Разпределя на Петю Димитров Костов за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 107,793дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски извор

17141.112.22

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

107,793

 

 

 

 

 

 

107,793

 

2.Разпределя на Денка Гочева Георгиева за стопанската 2018/2019 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 47,856дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски извор

17141.90.14

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Неизп.ливада

IX

47,856

 

 

 

 

 

 

47,856

 

            3.Разпределя на Лидия Гогова Вълчева за стопанската 2018/2019  година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 140,567дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски извор

17141.49.3

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

6,095

Димитровград

с.Горски извор

17141.49.6

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

5,817

Димитровград

с.Горски извор

17141.105.28

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

5,527

Димитровград

с.Горски извор

17141.194.6

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

11,133

Димитровград

с.Горски извор

17141.196.34

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

V

111,995

 

 

 

 

 

 

140,567

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Разпределя на Васил Димитров Василев за стопанската 2018/2019  година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 219,779дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски извор

17141.185.66

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

12,202

Димитровград

с.Горски извор

17141.34.25

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

20,168

Димитровград

с.Горски извор

17141.25.17

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

75,712

Димитровград

с.Горски извор

17141.164.27

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

17,720

Димитровград

с.Горски извор

17141.140.12

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище

IX

45,877

Димитровград

с.Горски извор

17141.34.6

ПАШОВОТО

Пасище

VI

4,300

Димитровград

с.Горски извор

17141.34.17

ПАШОВОТО

Пасище

VI

11,400

Димитровград

с.Горски извор

17141.34.22

ПАШОВОТО

Пасище

VI

7,000

Димитровград

с.Горски извор

17141.36.18

ПАШОВОТО

Пасище

VI

9,599

Димитровград

с.Горски извор

17141.37.3

ЮРУК ЧЕШМА

Пасище

IV

3,231

Димитровград

с.Горски извор

17141.37.24

ЮРУК ЧЕШМА

Пасище

IV

12,570

 

 

 

 

 

 

219,779

 

5.Не разпределя на Янко Петков Янев за стопанската 2018/2019  година, имоти общинска собственост.

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Петю Димитров Костов, Денка Гочева Георгиева, Лидия Гогова Вълчева, Васил Димитров Василев, при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

свали като .pdf